Ликвидация: Как се закрива търговско дружество?


Ликвидация: Как се закрива търговско дружество?

Знаете ли как се прави ликвидация на търговско дружество и кога се прибягва до нея? Каква е разликата с несъстоятелност?

В тази статия ще намерите основните стъпки от процедурата по така нареченото “закриване на фирма” и други важни аспекти.

Какво е ликвидация?

Ликвидацията е “последен етап от съществуването” на едно търговско дружество (ТД). До нея се стига, когато то е преустановило търговската си дейност – производството е спряло, не се приемат нови поръчки, не се участва активно на пазара.

Това е една от най-често срещаните процедури по закриване на бизнес, когато той не е потръгнал или съществуват противоречия между съдружниците, както и когато те или едноличният собственик на капитала не желаят продължаване на търговската дейност поради финансови или организационни причини.

Важно е да знаете, че от началото на процедурата до приключването й може да изминат повече от 8-9 месеца. Минималният срок по принцип е 6 месеца. Той се определя от назначаващия ликвидатор и при необходимост може да се удължи.

Ликвидацията е различна от несъстоятелността. Несъстоятелност е принудително прекратяване на дружеството, когато то е неплатежоспособно или свръхзадлъжняло, докато при ликвидацията се предполага, че това не е така.

Ако се установи, че няма достатъчно средства, ликвидаторът е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. Това може да се извърши и от всеки от кредиторите на дружеството във всеки един момент. Производството по ликвидация се прекратява с влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Доброволна ликвидация

Доброволна ликвидация е налице, когато прекратяването на търговското дружество е в резултат от волята на съдружниците/акционерите.

В учредителния акт може да е записано, че то ще се прекрати след изтичане на определен срок, сбъдване на определено условие, изпълнение на определена цел. Доброволна е ликвидацията и при преобразуване чрез отделяне и разделяне.

Важно: Нужното мнозинство при вземане на това решение зависи от формата на търговското дружество. При персоналните (събирателно и командитно ТД) е необходимо единодушие, при ООД – три четвърти от капитала, а при АД – две трети от представения на събранието капитал.

Принудителна ликвидация

Търговско дружество се прекратява принудително по административен път, когато му се отнеме лиценза за извършване на съответната търговска дейност, негов основен предмет. Принудителна е и ликвидацията въз основа на съдебно решение:

 • когато учредяването на дружеството е обявено за недействително;
 • при персоналните ТД (събирателно и командитно) – по искане на кредитор на съдружник, което не е могло да се удовлетвори принудително от движимото му имущество и е наложен запор върху дружествения му дял;
 • при ООД – по искане на една пета от съдружниците, когато важни причини налагат това, например ако дяловете на съдружниците са 50 на 50% и не може да се постигне съгласие при гласуване на решения; по искане на прокурора, когато ООД преследва забранени от закона цели или когато три месеца няма вписан в Търговския регистър управител;
 • при АД – по искане на прокурора, когато АД преследва забранени от закона цели, броя на членовете на някой от управителните му органи е под законовия минимум в продължение на 6 месеца или размерът на капитала му е паднал под размера на записания в устава и в срок от една година не е взето решение за намаляване на капитала, прекратяване или преобразуване на дружеството.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Как се извършва ликвидация?

Процедурата започва с изпращането на уведомление до съответната дирекция на НАП по адрес на регистрация на дружеството. Попълва се бланка с искане за издаване на удостоверение по чл.77 от ДОПК. Издаването му отнема около 2 месеца, но ако дружеството изобщо не е извършвало дейност, срокът може да е по-кратък.

Заявлението за издаване на това удостоверение се подписва и подава от управителя на дружеството, от упълномощен представител или адвокат.

След приключване на процедурата по уведомяване на НАП, може да започне и процедурата по вписване на ликвидацията в Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел. Това се извършва на място в офисите на Агенция по вписванията или онлайн от упълномощен адвокат чрез електронен подпис.

Вписването на прекратяване на стопанската дейност на едно търговско дружество се състои от две стъпки. Попълват се и се подават две отделни заявления. С първото се подава за вписване самото прекратяване на търговската дейност на компанията и началото на процедурата по нейната ликвидация. Нужните документи за изготвяне, подписване и подаване пред ТР са посочени в Търговския закон и в Наредба No.1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския Регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

Действията пред ТР по подаване на това заявление се осъществяват от назначения ликвидатор на дружеството или от упълномощен адвокат. Сред необходимите документи за прилагане са:

 • решение на Общото събрание на дружеството (респективно на едноличния собственик на капитала), в което са гласувани решения за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация, избор и назначаване на ликвидатор, определяне срока на ликвидация;
 • нотариално заверено съгласие и образец от подпис на ликвидатора;
 • удостоверение от НАП за уведомяване по чл. 77 ДОПК;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.

В зависимост от ситуацията е възможно да са необходими и допълнителни документи.

Едновременно с вписване на прекратяването на дейността и началото на ликвидацията, ликвидаторът или неговият пълномощник обявяват в ТР по партида на дружеството покана до неговите кредитори. Това става с подаване на заявление до ТР. Към него се прилага самата покана до кредиторите, както и редица декларации по образец.

Минималният срок на ликвидацията е 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите. През този период търговецът трябва да уреди всички свои задължения към трети лица и да предаде своите разплащателни ведомости на НОИ.

В процеса на ликвидация

Трябва да се извършат определени действия, вменени на ликвидатора. Целта е да се:

 • довършат текущите сделки – изпълнение на поети задачи и задължения, събиране на дължими вземания;
 • съберат вземания с извъндоговорен произход (например невнесени вноски от съдружниците/акционерите);
 • изплатят изискуеми частно и публичноправни задължения към кредитори (например неизплатени данъци и такси към държавата и общините);
 • осребри остатъка от имуществото на дружеството – разпродава се всичко, което то притежава, като имоти, МПС, готова продукция;
 • разпредели между съдружниците каквото е останало от имуществото в пари след издължаването на кредиторите;
 • заличи дружеството от Търговския регистър, с което производството се прекратява и ТД престава да съществува.

Заличаване на дружеството

Последната стъпка от процедурата е заличаване на дружеството. Това става чрез подаване на ново заявление до ТР заедно със следните документи:

 • баланс към датата на приключване на ликвидацията;
 • годишен отчет на ликвидатора;
 • пояснителен доклад към съответния начален баланс и отчета;
 • решение на дружеството за приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията, отчет и доклад, вкл. решение за освобождаването на ликвидатора от отговорност и разпределяне на имуществото;
 • декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ;
 • документите, с които са били уведомени за ликвидацията известните кредитори (писма с обратна разписка, нотариални покани).

Какви са правните последици от обявяване на ликвидация?

Законът изисква промяна в наименованието на фирмата, за да се уведомят клиентите и другите участници на пазара за преустановяването на дейността й. Ето защо към търговското дружество задължително се вписва в Търговския регистър добавката “в ликвидация”.

Освен това настъпват някои основни промени във функциите на дружествените му органи:

 1. Управителните органи престават да действат - управлението и представителството на дружеството се осъществява от ликвидатор.
 2. Ръководният орган (общност на съдружниците/общо събрание) продължава да функционира, но с ограничени правомощия. Не може да променя предмета на дейност или фирмата на ТД, да изменя капитала, да открива нови клонове и др. В същото време придобива нови правомощия, свързани с ликвидацията, например определяне на възнаграждението на ликвидатора, променяне на срока на извършване на ликвидацията и др.
 3. Контролните органи (надзорен съвет при АД, контрольор/и при ООД) следят дейността на ликвидатора и имат право на достъп до книгите на дружеството във връзка с проверката на извършваните по ликвидацията действия. При персоналните ТД всеки съдружник може да упражнява контрол и да изисква информация.

Правата и задълженията на съдружниците/акционерите също се променят:

 • губят правото си на част от печалбата (право на дивидент), тъй като ТД не извършва дейност и няма печалба;
 • правото им на ликвидационен дял преминава в активно състояние – тоест ще имат парично вземане за част от стойността на дружественото имущество, ако след удовлетворяване на кредиторите е останало такова. Неговият размер се определя от размера на участието им в капитала на ТД;
 • продължават да носят отговорност за неизплатени вноски;
 • съдружници/акционери, които притежават 1/20 част от капитала могат да поискат смяна на ликвидатора от съда (при ООД същото важи при 1/10 от капитала).

Заключение

Сега знаете какво е ликвидация, по какво се различава от несъстоятелност и какви са важните стъпки от процедурата по закриване на търговско дружество.

С помощта на добър адвокат по търговско право, който да оформи документите и да ви представлява, можете да си спестите много време и главоболия.

Ако имате нужда от консултация и съдействие по тези и други правни въпроси, потърсете ни. Ще се радваме да помогнем.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532