Декларация за липса на дейност в търговския регистър 2020


Декларация за липса на дейност в търговски регистър.

Често след регистрация на нова фирма, тя не започва дейност до края на годината. Обичайно новите собственици не знаят, че независимо от това, имат определени задължения към държавата - като подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Какво е Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ?

Търговският регистър и регистърът на ЮЛНЦ са единна централизирана електронна база данни. Тя се управлява от информационна система и е за търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Целта на тази система е да улесни започването на бизнес, както и да ограничи корупционните практики.

След реформа в търговската регистрация, Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ премина в Агенцията по вписванията.

За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води отделно дело в електронна форма. В него се регистрират:

 • дружеството и точния му адрес;
 • предмета на дейност;
 • собственика;
 • съдружниците, които лично носят отговорността;
 • ръководството на дружеството;
 • търговски пълномощия и други обстоятелства представени от Търговския закон;
 • защитеност на фирмата – наименованието й може да се ползва единствено от търговеца, който я е регистрирал.

В Република България Търговският регистър е нормативно уреден от Закона за търговския регистър, който урежда:

 • търговската регистрация;
 • съхраняването и достъпа до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
 • действието на вписванията, заличаванията и обявяванията.

Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до базата данни на Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация.

Държавите — членки на Европейския съюз имат достъп до данните посредством европейския търговски регистър (ЕТР).

Какво е липса на дейност?

Липса на дейност означава, че фирмата не е извършвала стопанска дейност, тоест не е произвеждала продукти и продавала стоки и услуги. Обичайни разходи като такса за поддържане на банкова сметка не се считат за извършване на дейност.

И при нови, и при стари фирми, спрели временно дейността си и без счетоводители, които да им напомнят за годишните задължения, може да възникне проблем. Има риск още преди започването на реална дейност или в трудни периоди, в които фирмата е преустановила дейност, да се натрупат големи глоби и санкции.

Ето защо е важно да знаете какви ангажименти има фирмата ви, дори да не е осъществявала дейност през предходната година.

От 2018 г. са въведени следните облекчения за фирмите, които не са осъществявали дейност през отчетната година:

 • Отпадна изискването да подават в НАП Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.
 • Отпадна изискването за публикуване на Годишен финансов отчет в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, но фирмите трябва да подадат декларация за липса на дейност в Търговския регистър (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч) до 31 март. Ако пропуснат срока, остава задължението им за публикуване на отчети в Търговския регистър.

Задължения на фирмите, които не са осъществявали стопанска дейност през отчетната година по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч):

 1. Изготвяне и подаване на Декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност)

  Декларацията се подава в Националния статистически институт (НСИ). Попълват се основните данни на дружеството, актуалната икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности, както и преобладаващата форма на собственост. Срокът за подаването й през 2020 г. е до 30 юни - удължен с 3 месеца, заради обявеното извънредно положение.

  Има няколко варианта за подаване на декларацията:

  • на хартия в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ)
  • като e-mail до съответния отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис
  • по електронен път чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

  Такава декларация трябва да подадат и дружества, които са осъществявали дейност през отчетната година, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността.

 2. Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър (Декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч).

  Всички фирми, които не са осъществявали дейност през отчетната година, могат да подадат такава декларация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Срокът е до 30 юни тази година. С това те се освобождават от задължението за публикуване на Годишен финансов отчет.

  За подаването на тази декларация не се дължи държавна такса, докато за годишните отчети има такса от 40 лв., ако се подава на хартия, или 20 лв., ако е по електронен път с електронен подпис.

  Преди нямаше стандартизиран образец за въпросната декларация, а вместо това се пишеше свободен текст с подпис от управителя. От 2019 г. вече съществува утвърден образец, който да улесни процеса - образец за ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

  Може да се подаде на хартия или по електронен път, лично от управителя или от адвокат с изрично писмено пълномощно (за което не е нужна нотариална заверка).

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Какво се случва при пропуснат срок за подаване на декларация?

В интерес на всеки управител е да следи срока за подаване на декларацията, за да спести време и разходи.

Ако пропуснете срока за подаването й, дружеството е длъжно да публикува Годишен финансов отчет в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Плаща се държавна такса за публикуването. Ще трябва също да потърсите счетоводител, който да изготви и подпише годишните отчети - още един разход.

Счетоводният специалист трябва да отговаря на критериите за „съставител на финансов отчет”, описани в чл.35 от ЗСч, да притежава съответния образователен и професионален ценз.

Има два варианта за публикуване на отчетите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ:

 • на място във всяко териториално поделение на Агенция по вписванията
 • по електронен път

При електронно публикуване се полага 50% отстъпка от държавната такса (20 вместо 40 лв.). Титуляр на подписа обаче трябва да е търговецът, съставителят (счетоводният специалист, изготвил и подписал годишния финансов отчет) или правоспособен адвокат, упълномощен изрично за това.

Срокът за подаване в АВ на годишните финансови отчети и доклади за дейността тази година е удължен до 30 септември.

Глобите за неспазването му започват от 500 лв. Глоба се налага както на самата фирма, така и на управителя в лично качество.

Изключение от правилото са Едноличните търговци, които, ако не подлежат на независим финансов одит, са освободени от задължението да публикуват годишните си отчети.

Не е нужна декларация за липса на дейност всяка година

След промяна в ЗИД на ЗКПО и Закона за счетоводството, от 01.01.2020 г. дружествата вече не подават декларация за липса на дейност всяка година. Това означава, че ако са подали такава декларация за 2019 г. и ако през 2020 г. не са осъществявали дейност, нямат задължение за подаване на декларация в Търговския регистър през 2021 г. и следващите години.

Освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 31.03.2020 г., съответно до 31.03. на годината, следваща финансовата година, през която предприятието не е осъществявало дейност.

При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на ЗСч, вече е задължително изготвянето и обявяването по надлежния ред на ГФО за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

Подаване на Справки декларации по ЗДДС

Ако фирмата има ДДС регистрация, е задължена ежемесечно да се отчита по Закона за данъка върху добавената стойност, дори да не извършва дейност. Това означава в срок до 14-то число на следващия месец да изготвя и подава Справка декларация по ЗДДС, Дневник за покупките и Дневник за продажбите (макар и с нулеви стойности). Обикновено това се върши от счетоводител.

Подаване на болнични листове и осигурителни декларации

Дори и фирмата да е с преустановена дейност, ако има служител или управител, който е в майчинство, периодично трябва да се подават болнични листове в НОИ, заедно със съответните формуляри за временна нетрудоспособност и майчинство. Трябва и ежемесечно да се подават осигурителни декларации в НАП. За това също е нужна помощта на счетоводител или ТРЗ специалист.

Заличаване в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Ако фирмата ви няма дейност и не желаете повече да се занимавате с декларации и годишни отчети, можете да я заличите от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Процедурата е различна за ООД/ЕООД и ЕТ. И в двата случая след заличаването вече те няма да са вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и няма да е нужно да се подават декларации и отчети.

Вижте и измененията в Наредбата за водене на търговския регистър от 14.03.2020 г.

От юли 2020 г. вече се ползва новия портал за електронни услуги https://portal.registryagency.bg, който обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право и партньор, на когото можете да разчитате.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532