Сдружение - всичко за регистрацията и други специфики


Сдружение - всичко за регистрацията и други специфики

Знаете ли какво е сдружение и по какво си прилича и се различава от други видове юридически лица? А как се регистрира?

В тази статия ще стане ясно какви са основните му особености и как се извършва регистрацията.

Какво е сдружение?

Това е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). То представлява доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. Това означава, че няма за пряка и непосредствена цел събиране на печалба. В основата му е готовността на неговите учредители и членове да полагат лични усилия за постигане на нестопанските му цели.

Основна специфика е това, че е корпоративно устроено ЮЛНЦ, тоест такова, което има членове и при което съществува правно отношение между всеки отделен член и самото сдружение. Дейността на сдружението може да бъде в обществена или частна полза.

Известно е още като НПО - неправителствена организация.

Юридическите лица с нестопанска цел (като сдружения и фондации) се различават от търговските дружества по това, че те могат да осъществяват стопанска дейност само при наличие на изрично определени предпоставки, описани в чл. 3 от ЗЮЛНЦ, а именно:

 1. Принципната възможност за извършване на стопанска дейност да е предвидена още в учредителния акт или устава; да се посочи предметът на стопанска дейност.
 2. Предметът на стопанска дейност да е свързан с основната дейност, за която са регистрирани лицата. Приходът от нея да се използва за постигане на определената нестопанска цел.
 3. Разпределянето на печалба от страна на юридическите лица с нестопанска цел е изрично забранено от закона.

Сдружение и фондация: Прилики и разлики

Правната уредба на сдруженията и фондациите се съдържа в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Те се различават по няколко неща.

Първата разлика е, че фондацията няма членове. Тя е персонифицирано имущество, тоест такова, което е безвъзмездно посветено и предоставено за постигане на нестопански цели и на което са придадени белезите на самостоятелно юридическо лице. Фондацията не включва изискването нейните учредители да извършват дейност за преследване и постигане на дадените цели. Достатъчно е те да предоставят имущество, което да служи за това.

Що се отнася до приликите, това са два вида ЮЛНЦ, които са напълно равнопоставени от гледна точка на избора на цели, дейности и статут на частна или обществена полза. Сдружението и фондацията могат да си поставят еднакви нестопански цели. Също така и двете могат да извършват и стопанска дейност при условията на ЗЮЛНЦ. И двете могат да се определят за извършване на дейност както в частна, така и в обществена полза.

В обобщение, разликите между сдружение и фондация са следните:

 1. То има членове, а фондацията няма.
 2. Учредителят (или учредителите) на една фондация има право да запази за себе си определени права за гарантиране на участието му в управлението. Учредителите на сдружението нямат такова право.
 3. Двете имат различна органна структура:

  Органите на сдружението са Общо събрание и Управителен орган, а видът на органите при фондацията зависи от учредителите (или впоследствие органът, който може да решава за промяна на структурата) и статута – обществена или частна полза, в която се осъществява дейността. Ако фондацията е регистрирана за извършване на дейност в обществена полза обаче, ЗЮЛНЦ изисква задължително да има върховен колективен орган и управителен орган.

 4. Имат различни изисквания при учредяване:

  За едно сдружение, в зависимост дали ще бъде регистрирано за извършване на дейност в частна или в обществена полза, е нужен минимален брой лица, които да го учредят. За фондация е достатъчно само едно лице – учредител (независимо за каква дейност е регистрирана). Специфично за фондацията е, че за учредяването ѝ учредителят задължително трябва да направи учредително дарение (под парична или друга имуществена форма).

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Регистрация на сдружение

Процедурата по регистрацията вече е улеснена. Тя се извършва само в Агенцията по вписванията.

При подаване на документите за регистрация можете да ползвате отстъпка в размер на 50% от дължимите държавни такси. Това важи, ако ги подадете по електронен път с електронен подпис на юридическото лице или на адвокат с изрично пълномощно.

Накратко, за вписване на ново сдружение в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията трябва да се попълни Заявление А15 по образец лично от законен представител на сдружението или от адвокат с изрично пълномощно. Към него се прилагат и следните документи - в оригинал, като заверено от заявителя копие или като нотариално заявено копие:

 1. Протокол от Учредителното събрание, подписан от ръководещият заседанието и изготвилият протокола, в който се съдържат Решенията за:

  • учредяване на сдружението;
  • приемане на Устава му;
  • избор на членовете на Управителния съвет;
  • избор на представляващ/и сдружението.

  Ако решението за избор на представляващ/и се взима от Управителния съвет, се прилагат и:

  • Протокол от Управителния съвет с Решение за избор на представляващ/и на сдружението - подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;
  • Присъствен списък със саморъчните подписи на присъствалите членове на Управителния съвет на сдружението;
  • Копие (препис) от Протокола от Управителния съвет и Присъствения списък, в които личните данни на членовете (ЕГН, лични адреси, подписи) са заличени. Не се заличават само трите им имена, или ако са юридически лица - съответно имената и ЕИК номерата.
 2. Копие (препис) от Протокола с Решението за учредяване на сдружението, в което личните данни са заличени както е описано по-горе.
 3. Списък с учредителите – подписан саморъчно от всеки един от тях.
 4. Копие (препис) от Списъка на учредителите, в което личните данни са заличени както вече е описано.
 5. Ако един или повече от учредителите са български юридически лица – Протокол с Решенията на компетентния орган на това юридическо лице - учредител, за участието му в учредяването на новото сдружение и за определянето на негов представител в органите на сдружението - подписан от ръководещия заседанието и изготвилия протокола.
 6. Ако един или повече от учредителите са чуждестранни юридически лица, които не са регистрирани в ТРРЮЛНЦ или не са учредени по българския закон - Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон.
 7. Устав на сдружението.
 8. Копие (препис) на Устава на сдружението, в който личните данни са заличени както е описано по-горе.
 9. Образец от подписа на представляващия (спесимен) - подписан саморъчно от лицето, избрано за представляващ, без нотариална заверка на подписа.
 10. Вносна бележка или приходен касов ордер за извършени първоначални имуществени вноски - САМО ако такива са били предвидени при учредяването.
 11. Декларация по образец за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове – подписана от заявителя представляващ сдружението.
 12. Ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява сдружението -  Пълномощно (без нотариална заверка) и Декларация по образец, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
 13. Документ за платена държавна такса при подаване на заявлението на гише или по електронен път.

Важно е да знаете, че ако възникнат нови обстоятелства след направената регистрация, имате срок един месец от възникването им да ги заявите за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ.

Заключение

Сега знаете по какво се различава и си прилича сдружението от фондацията, а също и как се извършва регистрацията му.

Добре е все пак преди да се заемете с учредяване на юридическо лице да се консултирайте с добър адвокат, за да се спрете на най-подходящата правно-организационна форма за преследване на вашите целите, както и за защита на интересите и имуществото ви.

При нужда от консултация по всякакви правни въпроси, помощ при подготвяне на документите и регистриране на юридическо лице, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532