УПИ: придобиване на собственост или право на строеж


УПИ: придобиване на собственост или право на строеж

Предстои ви избор на имот и строителство?

Това е важно решение, което не е за подценяване.

Първо, знаете ли каква е разликата между УПИ и ПИ? А как да се сдобиете със собственост или право на строеж върху УПИ? За какви ключови стъпки от процеса да следите?

Вижте отговорите тук.

Каква е разликата между ПИ и УПИ?

  • ПИ е абревиатура на "поземлен имот". Той може да бъде във или извън регулация, в зависимост от вида територия, на която попада.

Ако ще се строи, проектите трябва да са съобразени със съответните показатели на застрояване за определената зона. Може да се строи и извън регулация, ако се спазват съответните нормативи. С поземлен имот се свързва собствеността върху дадена територия.

  • УПИ е абревиатура на "урегулиран поземлен имот". Това са имотите, които са в регулация. Наричат се още парцели.

УПИ представлява проект за обособяване на нови поземлени имоти с нови граници и площи, гарантиращи функционалното използване на територията и постигане на определени минимални изисквания (в зависимост от предназначението). След одобряването им и уреждането на регулационни сметки, имотите се нанасят в кадастралния план и им се дават нови номера на поземлен имот.

Как се придобива собственост или право на строеж върху УПИ?

Основен етап в хода на строителството е намирането на урегулиран поземлен имот (УПИ) за строителство и сключването на договор за придобиване на собственост или право на строеж върху имота.

Урегулираният поземлен имот трябва да отговаря на изискванията на Закон за устройство на територията и да е включен в устройствения план на съответното населено място. Той трябва да има определени граници, достъп до улица, път или алея, предназначение и режим на устройство.

Терен за застрояване се придобива чрез покупко-продажба, дарение, замяна и др. Най-често се срещат следните два начина: закупуване на имота или учредяване на право на строеж срещу построяване и предаване на самостоятелни обекти в новата сграда.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Важни стъпки преди сключване на договора

Задължително при закупуването на терен за застрояване трябва да се проучат страните по сделката. Обикновено е по-лесно да се проучи купувача, но е много важно да се проучи и продавачът. Съществуват няколко ситуации:

  1. Когато продавачът е юридическо лице, проверката е по-лесна и не отнема много време, ако е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.
  2. Ако продавач или учредител на правото на строеж е държавата или общината, се спазва процедурата уредена в Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и актовете по прилагането им, вкл. и общински наредби, когато сделката е с общински имот.
  3. Но ако продавачите са физически лица и особено когато са няколко, е по-сложно. Когато имотът е съсобствен, страна по договора трябва да са абсолютно всички съсобственици.

Обект на договора се явява съответният поземлен имот. Трябва да се проучи внимателно и самият имот. Изключително важно е да се прецени градоустройствения му статут и да се определи площта (по документи и реалната му площ), предназначението му, за какво застрояване е предвиден и дали това съответства на инвестиционните намерения на приобретателя, а също и показателите за застрояване.

И още, трябва да се извърши проверка за тежести върху имота като възбрана, ипотека, права на различни лица, учредено право на строеж за друго лице и т.н.

Форма на сключване

Този вид сделки се сключват в нотариална форма според разпоредбата на чл. 18 от ЗЗД.

Само когато се придобива съответност, право на строеж върху недвижим имот от общината или държавата, не е необходим нотариален акт.

Според чл. 18 от Закона за собствеността, договорите, с които се извършва придобиване и разпореждане с имоти - частна, държавна или общинска собственост, се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Не е необходима нотариална форма.

Нотариалният акт се извършва от нотариус, който е с район на действие по местонахождението на недвижимия имот.

Застрояване на неурегулирани имоти

Някои предприемачи избират да закупят неурегулирани имоти с цел застрояване. В този случай обаче е важно да знаете, че промяната на предназначението на един имот и регулирането му е скъпа и продължителна процедура. Тя включва изготвянето на ПУП-ПРЗ, което отнема време.

Добре е преди закупуването на неурегулиран имот да проучите детайлно възможността за регулирането му и всичко свързано с процедурата и разходите покрай нея, за да няма неприятни изненади при започването на ново строителство.

Заключение

Сега знаете приликите и разликите между УПИ и ПИ, както и как се придобива собственост или разрешение за строеж върху УПИ. Ясни са най-важните стъпки от целия процес, за които трябва да следите.

При нужда от консултация с добър адвокат по тези и други въпроси, потърсете ни. Ще се радваме да ви съдействаме.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532