Договор за покупко-продажба: Важни аспекти


Договор за покупко-продажба: Важни аспекти

Предстои ви покупка или продажба? Знаете ли какво трябва да съдържа един коректен договор за покупко-продажба? За какво трябва да внимавате преди подписването му?

В тази статия ще обсъдим най-важните аспекти и специфики на един такъв договор и в частност на договора за покупко-продажба на МПС.

Договор за покупко-продажба: Обща информация

Предмет на този договор за покупко-продажба могат да бъдат вещи или права.

Всички вещи, дори бъдещи, могат да бъдат продавани, с изключение на индивидуално определени такива, които вече не съществуват при сключването на договора.

Не могат да се продават вещи, които са извадени от оборота по силата на закона или волята на страните.

Правата, включително вещни и облигационни, също могат да са предмет на покупко-продажба. Изключение са само личните неимуществени такива като правото на членство, на име и т.н.

Основен елемент на договора за покупко-продажба е цената. Тя трябва да е определена или определима в пари. Ако се дължи друго, а не пари, не е налице договор за покупко-продажба.

Договорът за покупко-продажба е неформален. Той се счита за сключен към момента на постигане на съгласие между страните. Но в някои случаи се изисква определен формат на договора - нотариален акт при покупко-продажба на недвижими имоти и нотариална заверка на подписите, когато става въпрос за МПС.

Съществуват няколко вида продажба:

 1. Продажба при отлагателно условие - това е продажба с уговорка за тестване или преглед.

  Тази продажба се счита за сключена само при условие, че купувачът одобри вещта. Дотогава продавачът остава неин собственик.

 2. Продажба със запазване на собствеността - при този вид продажба прехвърлянето на вещта е отложено до заплащане на уговорената цена.
 3. Продажба с право на изкупуване, съгласно Търговския закон - в този случай купувачът вече е станал собственик, но може с обратна сила това да се анулира, ако продавачът му върне покупната цена в определения срок.

Също така, не трябва да се бъркат договор за покупко-продажба и договор за доставка. Те имат две основни разлики:

 1. Продавачът по договора за доставка произвежда и прехвърля собствеността върху произведеното.
 2. Според договора за доставка продавачът не изпълнява задължението си наведнъж и веднага, а чрез многократни престации в рамките на определения срок.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Договор за покупко-продажба на МПС

Сред най-честите прехвърлителни сделки е покупко-продажбата на МПС. Договорът за покупко-продажба на МПС задължава продавача да прехвърли собствеността върху моторното превозно средство на купувача (заедно с всички принадлежности) срещу определена цена, която купувачът се съгласява да заплати.

Страните по договора могат да бъдат както физически, така и юридически лица, като това не променя съдържанието му.

Договорът трябва да съдържа основни точки като:

 • точна идентификация на автомобила, както е описан в свидетелството за регистрация (талона),
 • срок и начин на предаване на владението на автомобила,
 • цена,
 • дата на подписване,
 • подписи на страните.

Можете да добавите допълнителни клаузи в договора за ваша защита и неустойки при неизпълнение от страна на продавача.

Важно е преди изповядване на сделката нотариусът да провери дали върху МПС-то има наложени обезпечителни мерки (запори). Ако има такива, сделката не може да се осъществи.

Съществуват и някои специфики относно формата на договора в зависимост от това дали автомобилът е регистриран в България.

Покупко-продажба на МПС, регистрирано в България

Според чл. 144, ал. 1 от ЗДвП, регистрираните в България МПС се прехвърлят с договор с нотариална заверка на подписите. Това означава, че подписите на двете страни трябва да бъдат заверени лично пред нотариус.

Възможно е също да се упълномощи трето лице с нотариално заверено пълномощно, което да представлява продавача/купувача. Тогава пълномощникът може да прехвърли/придобие права от името и за сметка на продавача/купувача.

Собствеността на автомобил регистриран в България се счита прехвърлена от момента, в който договорът за покупко-продажба на МПС се подпише от страните пред нотариуса.

Важно: Ако става въпрос за мотоциклети с обем под 350 см3 и ремаркета с товароносимост под 10 тона, формата на сделката е обикновена писмена – тоест без нотариална заверка на подписите.

Покупко-продажба на нововнесено в България МПС

Благодарение на свободното движение на стоки и капитали в ЕС, в България вече често се предлагат автомобили, които са внос от страни-членки.

В тези ситуации, когато МПС-то не е регистрирано пред органите на МВР КАТ на Република България, няма изискване договорът за покупко-продажба на МПС да бъде сключен пред нотариус. Прехвърлянето на собствеността става само с писмен договор за покупко-продажба, сключен с продавача.

Важни особености

 1. При подписване на договора, продавачът подписва две декларации по образец – за липса на задължения и за гражданство и гражданско състояние, които се представят пред нотариуса, който ще завери договора.
 2. Ако въпросното МПС представлява съпружеска имуществена общност, задължително при изповядване на сделката трябва да се явят и двамата съпрузи. Възможно е вместо това единият от съпрузите да упълномощи другия да го представлява при извършване на сделката. Също така може и двамата съпрузи да упълномощят трето лице за целта.
 3. В допълнение към основните клаузи има възможност да се уговори за коя страна ще бъдат разноските по продажбата. Това е от значение, заради дължимия местен данък за придобиване на МПС. Размерът му е различен според всяка община, защото се определя на местно ниво от Общинските съвети. По принцип този данък се дължи от купувача на МПС, ако в договора за покупко-продажба не е изрично уговорено друго.

Заключение

Сега знаете за какво да следите при всеки договор за покупко-продажба. Важно е да знаете правата и задълженията си, за да си осигурите сигурност и избегнете излишни главоболия и разходи.

Също така не забравяйте след покупка на МПС да регистрирате с договора в КАТ в нужния срок.

При нужда от консултация с добър адвокат по тези и други въпроси, свържете се с нас. Ние винаги сме насреща.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532