Закон за счетоводството: Важни аспекти и промени от 2020 г.


Закон за счетоводството: Важни аспекти и промени от 2020 г.

Всички ръководители на предприятия, а и не само, трябва да са добре запознати със Закона за счетоводството. За това обикновено им помагат техните счетоводители и данъчни адвокати.

Тук ще видите основните аспекти на Закона за счетоводството (ЗСч) и последните изменения в него от тази година.

Закон за счетоводството: Какво урежда?

ЗСч, последно допълнен на 22.03.2020 г., урежда следното:

 • изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и информация, съхраняването й, инвентаризацията на активите и пасивите;
 • приложимата счетоводна база за финансово отчитане;
 • съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
 • задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, докладите за дейността и за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
 • задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието.

По реда на закона под предприятия се разбира:

 • търговците по смисъла на ТЗ, вкл. клоновете на чуждестранните търговци;
 • местните юридически лица, които не са търговци;
 • бюджетните предприятия;
 • консорциумите по смисъла на ТЗ, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, които се базират на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
 • осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
 • търговските представителства;
 • чуждестранните юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на ЕС, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

Също така съществуват определени условия, според които, ако са изпълнени към 31 декември на текущата година, предприятията се делят на малки, средни и големи групи. Вземат се предвид балансовата стойност на активите, нетните приходи от продажбите и средната численост на персонала за отчетния период.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Съдържание на ЗСч

Освен Приложно поле, което разгледахме по-горе, Законът за счетоводството съдържа следните глави и раздели:

 • Общи положения
 • Текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи, счетоводна информация и счетоводни системи
 • Съхраняване на счетоводна информация
 • Правомощия на министъра на финансите
 • Права и задължения на ръководителя на предприятието
 • Съставители на финансови отчети
 • Категории предприятия и групи предприятия
 • Финансови отчети
 • Общи изисквания към финансовите отчети
 • Инвентаризация
 • Годишни финансови отчети
 • Консолидирани финансови отчети
 • Приложима счетоводна база
 • Независим финансов одит
 • Публичност на финансовите отчети
 • Годишни доклади
 • Годишен доклад за дейността
 • Консолидиран доклад за дейността
 • Нефинансова декларация
 • Консолидирана нефинансова декларация
 • Доклад за плащанията към правителства
 • Консолидиран доклад за плащанията към правителства
 • Бюджетни предприятия
 • Административнонаказателни разпоредби
 • Допълнителни разпоредби
 • Преходни и заключителни разпоредби
 • Изменителни разпоредби

Съответните професионалисти следят стриктно изменителните и допълващи разпоредби в Закона за счетоводството от тази и предходни години, за да предложат на клиентите си изрядно и експертно обслужване относно всички свързани въпроси.

Последни промени в Закона за счетоводството

Промените в ЗСч от началото на годината, влезли в сила от 1 януари, касаят публичността на годишните финансови отчети (ГФО). Промените в счетоводното законодателство се наложиха поради необходимостта от прецизиране и допълване на част от разпоредбите, за да се разбират и тълкуват по-добре те и да могат да бъдат прилагани коректно в практиката.

Измененията в ЗСч са следните:

 1. Посредством допълнението в чл. 38, ал. 9, т. 1 и новата ал. 10 на Закона за счетоводството се регламентира, че:

  • едноличните търговци (ЕТ), чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит и
  • едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период

  няма да публикуват своя годишен финансов отчет и да декларират обстоятелството, че не са осъществявали дейност в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

 2. С промените по чл. 38, ал. 2, т. 2 се регламентира, че:

  • предприятията (извън посочените в т. 1 на чл. 38), които не осъществяват дейност трябва вече да декларират това обстоятелство еднократно, а не ежегодно.

Декларирането се осъществява с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. То се отнася по отношение на отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г. (чл. 40 от ПЗР на ЗИД ЗКПО)

Съгласно изискванията на ЗСч, предприятията са задължени да публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните си доклади, приети от общото събрание на съдружниците, акционерите или от съответния орган, в срок до 30 юни на следващата година. ГФО се съставя на базата на национален счетоводен стандарт.

Според промените от 1 януари, такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларациите по ал. 9, т. 2 не се дължат.

Промени в ЗСч от 2019 г.

Нека си припомним и важните промени в Закона за счетоводството от миналата година.

В сила от 1-ви януари 2019 г. влязоха следните промени:

Национални счетоводни стандарти (НСС) и Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО)

С направената промяна на чл. 34 от ЗСч коренно се преобърна концепцията за масовото прилагане на международните счетоводни стандарти като счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети.

Вече чл. 34, ал. 1 от счетоводния закон гласи, че база при съставяне на годишни финансови отчети на предприятията са националните счетоводни стандарти.

Според ал. 2 МСФО са задължителна счетоводна база единствено за консолидираните финансови отчети на предприятията, чиито ценни книжа, подлежащи на прехвърляне, са допуснати за търговия на регулиран пазар в държава-членка на ЕС.

Така индивидуалните ГФО на всички предприятия се съставят на база НСС, но в същото време предприятията могат доброволно да предпочетат МСФО като своя счетоводна база според чл. 34, ал. 3. Преходът от едната към другата е свободен и неограничен във времето.

Забележка: Имайте предвид, че промяната на счетоводната база (от НСС към МСФО или обратно) може да се направи във всеки един момент, но не повече от веднъж.

Финансови отчети на АД и КДА

Според стария текст на закона, до края на 2018 г. годишните и консолидирани финансови отчети на акционерните дружества (АД) и на командитните дружества с акции (КДА) подлежаха на задължителен независим финансов одит. Изключения правеха само тези АД и КДА, които за съответния отчетен период не са извършвали дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч.

Настъпи промяна в чл. 37, ал. 2: финансовите отчети на АД и КДА, изготвени за периоди, които започват на или след 01.01.2019 г. вече не подлежат на задължителен независим финансов одит, при условие, че към 31 декември на съответната финансова година, независимо от размера на предприятието, не надвишават най-малко два от следните три критерия, регламентирани в чл. 19, ал. 2:

 • Балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
 • Нетни приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 11 от ДР – 1 400 000 лв.;
 • Средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

ГФО на предприятия

Също така, според изменението в чл. 38, ал. 4, малките предприятия, чиито ГФО не подлежи на задължителен независим финансов одит, имат право да изберат като минимум да публикуват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ:

 • счетоводен баланс (НСС) или съответно отчет за финансовото състояние (МСФО) и
 • приложение към ГФО.

Това важи, доколкото чл. 29, ал. 1 (по отношение на ГФО за всички предприятия, които не са избрали да съставят пълен комплект финансови отчети на база приложимите счетоводни стандарти) и чл. 29, ал. 6 (по отношение на малките предприятия, избрали да съставят ГФО, състоящ се от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение) изискват от малките предприятия да изготвят приложение като част от ГФО.

Предприятията, които не са упражнявали дейност през отчетния период и не са задължени да публикуват своите ГФО, обявяват това обстоятелство с декларация, която на основание на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

 • търговците по смисъла на ТЗ и ЮЛНЦ – в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (няма такса за публикуване на декларацията);
 • всички останали предприятия – чрез икономическо издание или онлайн.

Освен това вече няма изискване за поставяне на печата на отчитащото се предприятие и печата на предприятието съставител върху изготвените от него финансови отчети. Това е поради неизискване за фирмен печат в нормативните документи, регламентиращи:

 • създаването на търговско дружество в правния мир;
 • сключване на търговски сделки;
 • подаване на данъчни декларации;
 • друга нормативна база, регламентираща осъществяването на независима икономическа дейност на предприятията.

В ГФО се вписват имената (собствено, бащино и фамилно) на:

 • ръководителя на предприятието;
 • съставителя на финансовия отчет;
 • управителя на счетоводното предприятие, когато то е съставител на финансовия отчет.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Данъчни адвокати и ползите от тях

Важно е да познавате закона, но не е нужно да го знаете наизуст. За това ще ви помогнат вашите лични експерти - счетоводители и адвокати. Те следят всички новости в законите и от кога влизат в сила. С тяхна помощ никога няма да изпаднете в неизгодна ситуация или такава, в която се оказва, че сте нарушили, макар и неволно, Закона за счетоводството, от което биха могли да ви се наложат определени санкции (като например актове на НАП).

Нашите висококвалифицирани адвокати предлагат консултации, изготвят проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства.

Ето по-конкретно какво предлага адвокатската ни кантора в областта на данъчното право:

 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси;
 • Извършване на данъчно-правни анализи;
 • Подготвяне на документи за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • Извършване на регистрации по ЗДДС;
 • Изготвяне на данъчни декларации на юридически и физически лица;
 • Помощ, свързана с данъчни задължения и данъчно планиране, вкл. при придобиване на имущество, учредяване на дружества, изпълнение на финансирани от ЕС проекти и други;
 • Предоставяне на експертно мнение за ревизионни доклади и актове;
 • Подготвяне на възражения и жалби по смисъла на ДОПК;
 • Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети съгласно Международните счетоводни стандарти или Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и трудови досиета;
 • Експертна оценка на достоверността на счетоводни записи и/или финансови отчети;
 • Подготвяне на документите за приемане на ГФО и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
 • Помощ при избор на одитор и по време на одит;
 • Помощ при издаване на ревизионен акт, деклариране на общ оборот при извършена стопанска дейност и т.н.;
 • Съдействие във връзка с ревизии и обжалване на ревизионни актове, актове от НАП, наказателни постановления, данъчни ревизионни актове (ДРА) и още актове по реда на ДОПК;
 • Съдействие във връзка с данък върху доходите, данък върху недвижими имоти, корпоративен данък, данък върху наследства и пр.;
 • Данъчна консултация при търговско преструктуриране и сделки, при започване, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности, предоставяне и получаване на финансиране, придобиване и продажба на активи, предприятия или части от тях, стартиране в нови пазари;
 • Помощ във връзка с местни и чуждестранни инвестиции;
 • Представителство пред данъчната и приходната администрация при спорове;
 • Процесуално представителство пред съдебните органи при данъчни дела;
 • Асистенция във връзка с правилата за определяне на пазарни цени;
 • Всякакви останали въпроси от българското и международното данъчно право.

Заключение

Важно е да познавате най-важните и основни точки от Закона за счетоводството, за да избегнете излишни главоболия и санкции.

При нужда от консултация и съдействие от добър данъчен адвокат относно ЗСч, изготвяне на финансови отчети на предприятията, обжалване на данъчни актове, за правни съвети за облагане и структуриране на сделки с цел оптимално данъчно облагане и други подобни въпроси, свържете се с нас.


Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предлага комплексно обслужване в сферата на данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532