Please enable JS

Закон за счетоводството: Важни аспекти и промени от 2020 г.


Закон за счетоводството: Важни аспекти и промени от 2020 г.

Всички ръководители на предприятия, а и не само, трябва да са добре запознати със Закона за счетоводството. За това обикновено им помагат техните счетоводители и данъчни адвокати.

Тук ще видите основните аспекти на Закона за счетоводството и последните изменения в него от тази година.

Закон за счетоводството: Какво урежда?

Законът за счетоводството, последно допълнен на 22.03.2020 г., урежда следното:

 • изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и информация, съхраняването й, инвентаризацията на активите и пасивите;
 • приложимата счетоводна база за финансово отчитане;
 • съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
 • задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, докладите за дейността и за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
 • задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието.

По смисъла на този закон (ЗСч) под предприятия се разбира:

 • търговците по смисъла на ТЗ, вкл. клоновете на чуждестранните търговци;
 • местните юридически лица, които не са търговци;
 • бюджетните предприятия;
 • консорциумите по смисъла на ТЗ, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, които се базират на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
 • осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
 • търговските представителства;
 • чуждестранните юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на ЕС, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

Съдържание на ЗСч

Освен Приложно поле, което разгледахме по-горе, Законът за счетоводството съдържа следните глави и раздели:

 • Общи положения
 • Текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи, счетоводна информация и счетоводни системи
 • Съхраняване на счетоводна информация
 • Правомощия на министъра на финансите
 • Права и задължения на ръководителя на предприятието
 • Съставители на финансови отчети
 • Категории предприятия и групи предприятия
 • Финансови отчети
 • Общи изисквания към финансовите отчети
 • Инвентаризация
 • Годишни финансови отчети
 • Консолидирани финансови отчети
 • Приложима счетоводна база
 • Независим финансов одит
 • Публичност на финансовите отчети
 • Годишни доклади
 • Годишен доклад за дейността
 • Консолидиран доклад за дейността
 • Нефинансова декларация
 • Консолидирана нефинансова декларация
 • Доклад за плащанията към правителства
 • Консолидиран доклад за плащанията към правителства
 • Бюджетни предприятия
 • Административнонаказателни разпоредби
 • Допълнителни разпоредби
 • Преходни и заключителни разпоредби
 • Изменителни разпоредби

Съответните професионалисти следят стриктно изменителните и допълващи разпоредби в Закона за счетоводството от тази и предходни години, за да предложат на клиентите си изрядно и експертно обслужване относно всички свързани въпроси.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Последни промени в Закона за счетоводството

Промените в ЗСч от началото на годината, влезли в сила от 1 януари, касаят публичността на годишните финансови отчети (ГФО). Промените се наложиха поради необходимостта от прецизиране и допълване на част от разпоредбите, за да се разбират и тълкуват по-добре те и да могат да бъдат прилагани коректно в практиката.

Измененията са следните:

 1. Посредством допълнението в чл. 38, ал. 9, т. 1 и новата ал. 10 на Закона за счетоводството се регламентира, че:

  • едноличните търговци (ЕТ), чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит и
  • едноличните търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период

  няма да публикуват своите ГФО и да декларират обстоятелството, че не са осъществявали дейност в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

 2. С промените по чл. 38, ал. 2, т. 2 се регламентира, че:

  • предприятията (извън посочените в т. 1 на чл. 38), които не осъществяват дейност трябва вече да декларират това обстоятелство еднократно, а не ежегодно.

Декларирането се осъществява с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. То се отнася по отношение на отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г. (чл. 40 от ПЗР на ЗИД ЗКПО)

Данъчни адвокати и ползите от тях

Важно е да познавате закона, но не е нужно да го знаете наизуст. За това ще ви помогнат вашите лични експерти - счетоводители и адвокати. Те следят всички новости в законите и от кога влизат в сила. С тяхна помощ никога няма да изпаднете в неизгодна ситуация или такава, в която се оказва, че сте нарушили, макар и неволно, Закона за счетоводството, от което биха могли да ви се наложат определени санкции (като например актове на НАП).

Нашите висококвалифицирани адвокати предлагат консултации, изготвят проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства.

Ето по-конкретно какво предлага адвокатската ни кантора в областта на данъчното право:

 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси;
 • Извършване на данъчно-правни анализи;
 • Подготвяне на документи за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • Извършване на регистрации по ЗДДС;
 • Изготвяне на данъчни декларации на юридически и физически лица;
 • Помощ, свързана с данъчни задължения и данъчно планиране, вкл. при придобиване на имущество, учредяване на дружества, изпълнение на финансирани от ЕС проекти и други;
 • Предоставяне на експертно мнение за ревизионни доклади и актове;
 • Подготвяне на възражения и жалби по смисъла на ДОПК;
 • Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети съгласно Международните счетоводни стандарти или Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и трудови досиета;
 • Експертна оценка на достоверността на счетоводни записи и/или финансови отчети;
 • Подготвяне на документите за приемане на ГФО и обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ;
 • Помощ при избор на одитор и по време на одит;
 • Помощ при издаване на ревизионен акт, деклариране на общ оборот при извършена стопанска дейност и т.н.;
 • Съдействие във връзка с ревизии и обжалване на ревизионни актове, актове от НАП, наказателни постановления, данъчни ревизионни актове (ДРА) и още актове по реда на ДОПК;
 • Съдействие във връзка с данък върху доходите, данък върху недвижими имоти, корпоративен данък, данък върху наследства и пр.;
 • Данъчна консултация при търговско преструктуриране и сделки, при започване, преструктуриране и преустановяване на бизнес активности, предоставяне и получаване на финансиране, придобиване и продажба на активи, предприятия или части от тях, стартиране в нови пазари;
 • Помощ във връзка с местни и чуждестранни инвестиции;
 • Представителство пред данъчната и приходната администрация при спорове;
 • Процесуално представителство пред съдебните органи при данъчни дела;
 • Асистенция във връзка с правилата за определяне на пазарни цени;
 • Всякакви останали въпроси от българското и международното данъчно право.

Заключение

Важно е да познавате най-важните и основни точки от Закона за счетоводството, за да избегнете излишни главоболия и санкции.

При нужда от консултация и съдействие от добър данъчен адвокат относно изготвяне на финансови отчети на предприятията, обжалване на данъчни актове, за правни съвети за облагане и структуриране на сделки с цел оптимално данъчно облагане и други подобни въпроси, свържете се с нас.


Адвокатската кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предлага комплексно обслужване в сферата на данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ