Въвеждане на електронни превозни документи в железопътния транспорт


Допълнението на Закона за железопътния транспорт въвежда правна уредба на електронната товарителница при вътрешни превози на товари в България. Когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът за вътрешен превоз на товари се счита за сключен от момента, в който превозвачът, след като приеме товара за превоз, удостовери чрез електронен подпис върху товарителницата приемането на товара. В тази връзка договорът за вътрешен превоз на товари е изпълнен в момента, в който получателят или упълномощено от него лице, след като получи товара, удостовери чрез подпис върху товарителницата получаването.

Електронната товарителница може да е разпечатан на хартиен носител. За да има доказателствена сила, разпечатката на електронната товарителница трябва да съдържа дата и час на разпечатване от използваната автоматизирана система, печат, подпис и заверка „вярно с оригинала“ на превозвача.

Въведена е дефиниция на „билет“, което определение включва и издаването на електронен билет като превозен документ.

Указ за обнародване на допълненията и измененията в Закона за железопътния транспорт: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101484

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532