Срок за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на прехвърляне на дружествени дялове и санкция за неспазване на срока

Прехвърлянето на дружествени дялове представлява обстоятелство, което подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Срокът за заявяване промяната на това обстоятелство е 7-дневен, считано от подписване на договора за прехвърляне на дружествени дялове, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Прехвърлянето на дружествените дялове в отношенията между съдружниците и между съдружниците и дружеството с ограничена отговорност е настъпило в деня на подписване на договора за прехвърляне на дружествени дялове в предписаната от закона форма. За третите лица прехвърлянето има действие от вписването на промяната в ТРРЮЛНЦ.

Последиците от неспазване на 7-дневния срок за заявяване в ТРРЮЛНЦ на прехвърлянето на дружествените дялове са от административно-наказателен характер, а именно глоба в размер от 500 лв. до 1000 лв. Незаявяването в срок не може да бъде основание за отказ за вписване промяната на това обстоятелство в ТРРЮЛНЦ.

автор: Петър Милев

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532