Предложения за изменение на европейското законодателство в сферата на автомобилия транспорт


Предстоят важни реформи в европейското законодателство, засягащи сектора на автомобилните превози, осъществявани на територията на Съюза. На заседание от 04.06.2018 г. Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент гласува предложения за изменение на няколко регламента и директиви, засягащи материята. Европейският парламент ще разгледа и гласува предложенията на 04.07.2018 г., по време на пленарната си сесия в Страсбург. Настоящото изложение обхваща най-съществените изменения, които ще имат и най-сериозно отражение върху развитието на автомобилния транспорт в държавите-членки.

I. Изменения в Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

Този регламент регулира времето за управление и почивки на шофьорите, превозващи стоки и пътници, включително неговото отчитане. Комисията по транспорт и туризъм предлага Регламент (ЕО) № 561/2006 да спре да се прилага за всички превози на стоки, които нямат явна търговска цел. Към настоящия момент регламентът не намира приложение само по отношение превозните средства с маса до 7,5 тона, превозващи стоки с нетърговска цел. Предложението за изменение е продиктувано от произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело № C‑317/12. С решението Съдът е приел, че тежкотоварно превозно средство с тегло, непревишаващо 7,5 тона, не е длъжно да отчита времето на управление, ако превозва с нетърговска цел състезателен автомобил. Ако изменениятабъдат приети, шофьорите, превозващи стоки без търговска цел, няма да бъдат длъжни да отчитат времето си на управление с тахографи или карти на водача.

Наред с това във връзка с почивките на шофьорите се предвижда:

1. Възможност за шофьорите да ползват намалени седмични почивки в две последователни седмици. Към настоящия момент намалената почивка задължително се редува с нормална по размер почивка. Така се осигурява значително по-голяма гъвкавост при организиране графиците на шофьорите. Допълнителната почивка, ползвана като компенсация за намаляването, ще може да се добавя само към почивки от поне 45 часа. Съгласно сегашната уредба такова добавяне е допустимо към всяка почивка от поне 9 часа.

2. Забрана за ползване на почивка от над 45 часа вътре в превозното средство. Такава почивка ще се ползва само след адекватно настаняване с подходящи условия за спане и хигиена. Място за такова настаняване може да осигури работодателят, но шофьорът разполага с алтернативата да прекара почивката си у дома или на друго частно място, по негов избор.

За да достигнат навреме до местата на настаняване, шофьорите ще могат да се отклонят от правилата по т. 1, както и от задължителното ползване на дневна почивка в рамките на 24 часа от предходната почивка. Отклонението ще бъде възможно, ако не води до:

 • Застрашаване на пътната безопасност.

 • Надвишаване на дневното и седмично време на управление.

 • Съкращаване на дневната или седмична почивка.

3. Задължение за предприятията да организират транспортните графици по начин, позволяващ на шофьорите на всеки три седмици да ползват у дома поне една почивка от 45 или повече часа. Шофьорите ще имат право на преценка дали да се възползват от тази възможност.

Предложеното изменение по този регламент допълва правилата за отчитане чрез тахографи. Местонахождението на превозното средство ще се отчита и при всяко пресичане на граница.

III. Изменения в Директива 2006/22/ЕО за минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85.

Към настоящия момент посочените в заглавието на директивата Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 са отменени, а техният предмет на регулация е включен в Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014. Комисията по транспорт и туризъм предлага актуализиране текстовете на директивата, като изрично бъде посочено, че в предметния й обхват попадат Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и Директива 2002/15/EО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт.

Ако изменениятабъдат приети, проверките за правилно и редовно изпълнение ще включват и изискванията на посочените актове. Изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/EО ще се отчитат и при изготвяне на системите за класифициране на риска на предприятията. Степента на риска ще се изчислява по обща формула, валидна за целия Европейски съюз. Данните от системите за класифициране на риска ще бъдат достъпни на контролните органи в държавите-членки към момента на извършваните от тях пътни проверки.

Предвижда се Директива 2006/22/ЕО да въведе нови правила по прилагането на следните директиви:

1. Директива 96/71/ЕО за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

Съгласно предложените изменения държавите-членки няма да гарантират минимум платени почивни дни и минимални ставки за заплащане на шофьори, които отговарят кумулативно на следните условия:

 • шофьорите са били командировани в държавата-членка от предприятия в други държави-членки.

 • командировката е за 3 или по-малко дни в рамките на един календарен месец.

 • шофьорите извършват международни автомобилни превози на товари или международни автобусни превози на пътници.

Задължението за държавите-членки да осигурят гаранциите остава в сила за периоди на командировки от над 3 дни.

2. Директива 2014/67/ЕС за административните изисквания и мерките за контрол относно командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

Предвижда се нов изчерпателен списък от възможните мерки и изисквания, които държавите-членки да прилагат във връзка с командировките. Съгласно списъка, декларацията с данни за командировката, подавана в приемаща държава-членка, ще се представя само на електронен носител. Задължителното съдържание на тази декларация ще включва и регистрационните номера на използваните превозни средства. Други мерки предвиждат при извършване на пътна проверка да се изискват тахографските записи на превозвача, както и фишовете му за заплати за последните два месеца.

IV. Изменения в Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009

Предложените изменения по отношение на двата регламента са както следва:

1. Регламент (ЕО) № 1071/2009 за условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач

Понастоящем регламентът не се прилага спрямо превозвачи, осъществяващи своята дейност единствено с МПС с максимална маса до 3,5 тона в натоварено състояние. (наричани по-долу „Малки предприятия-превозвачи“) Държавите-членки могат да отменят тази забрана по своя преценка. Предложението за изменение предвижда условия, при които регламентът да се прилага и за Малките предприятия-превозвачи. Следните изисквания ще бъдат задължителни за тази категория предприятия:

 • Изискване за трайно установяване.

За да се считат за трайно установени в дадена държава-членка, Малките предприятия-превозвачи ще трябва да осигурят:

-помещение в съответната държава-членка, съхраняващо основните им търговски документи, включително търговски договори, счетоводни документи, трудови договори и др.

-едно или повече превозни средства, пуснати в движение в съответната държава-членка. Допустимо е Малките предприятия-превозвачи да не са единствени собственици на превозните средства. Възможно е също така да ги ползват на основание договор за наем, лизинг, продажба на изплащане и др.;

-подходящо административно оборудване и съоръжения в съответната държава-членка, с които се извършва търговската и административна дейност.

-активи и персонал, пропорционални на осъществяваната дейност.

 • Изискване за трайна стабилност.

За да посрещат финансовите си задължения, Малките предприятия-превозвачи ще трябва да притежават капитал от минимум 1 800 Евро, ако използват едно превозно средство. Към минималния размер ще се добавят допълнително по 900 Евро за всяко следващо превозно средство. Доказването на наличния капитал ще се извършва посредством заверените годишни счетоводни отчети. Ако такива не са налице, Малките предприятия-превозвачи ще могат да представят банкова гаранция, документ от финансова институция, учредяващ достъп до кредит, или друг обвързващ документ. Предвиждането на алтернативни документи за доказване е от особено значение за наскоро учредените предприятия, които нямат заверени годишни отчети.

Останалата част от изискванията на регламента остават незадължителни за Малките предприятия-превозвачи. На всяка държава-членка е предоставена възможност да прилага и тези изисквания по отношение на посочената категория предприятия. Прилагането ще е възможно изцяло, отчасти или само за определени категории автомобилни превози. Сред незадължителните изисквания попадат:

 • определянето на конкретно лице за ръководител на транспортната дейност, което да пребивава в рамките на Европейската общност и да има реална връзка с предприятието (включително чрез качеството си на съдружник, акционер, служител или по друг начин).

 • съответствието с условията за добра репутация. Малките предприятия-превозвачи няма да бъдат задължени да доказват наличието на добра репутация чрез съответните документи (свидетелство за съдимост, удостоверение и др.). В тази връзка няма задължителен характер и изискването по отношение на ръководителя на транспортната дейност, а именно да не е осъждан или санкциониран за тежко нарушение.

 • съответствието с условията за професионална компетентност. Малките предприятия-превозвачи няма да полагат изпит за доказване на необходимите познания относно предмета им на дейност. Няма да бъде необходимо и да представят удостоверения за доказване наличието на професионална компетентност. 

2. Регламент (ЕО) № 1072/2009 за правилата за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Във връзка с този регламент се предлага да се уточни изрично, че предмет на договор за превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение може да бъде и превозът на празни контейнери или палети.

Други предложения за изменения засягат каботажните превози в следните насоки:

 • Допълване на дефиницията за каботажен превоз, като се подчертава, че пунктовете за натоварване и доставка могат да бъдат повече от един.

 • Премахване на горната граница от 3 каботажни превоза, които могат да се извършат след входящия превоз от друга държава-членка или трета държава.

 • Възможност за каботажните превози да се извършват както в приемащата държава-членка, така и в съседните държави-членки.

 • Намаляване на крайния срок за извършване на каботажни превози от 7 на 5 дни.

 • Отпадане на необходимостта от доказване на извършените каботажни превози, когато се проверява дали превозвачът предоставя услугите си съгласно регламента.

При извършване на проверки за съответствие на предоставяните услуги с регламента, превозвачът ще може да представи доказателства и по електронен път.

Предвижда се също така, че изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители ще подлежат на санкции, ако съзнателно възлагат извършването на транспортни услуги в нарушение на регламента. Конкретните санкции ще бъдат определени индивидуално от всяка държава-членка.

Автор: Борис Кръстевич

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532