Новото европейско законодателство във връзка с пакет „Мобилност“


Пакети „Мобилност“ № 1, 2 и 3 са инициативи на Европейската комисия за усъвършенстване на европейското законодателство в транспортния сектор. Всяка от инициативите включва предложения за промени, засягащи социални, икономически, екологични, технически и други въпроси. Предложенията бяха посрещнати с неодобрение и стачки в държавите членки от Източна Европа, включително от страна на българските шофьори, като бяха предмет и на усилени дискусии в Европейския парламент по време на гласуването им пленарна зала. Независимо от това със законодателни резолюции от 04.04.2019 г. и 18.04.2019 г. Европейският парламент прие текстовете на четири регламента и три директиви въз основа на направените от Комисията предложения. Част от законодателните промени са вече влезли в сила.  

 1. Директива за изменение на правилата за командироване на водачи в сферата на автомобилния транспорт (пакет „Мобилност“ № 1)

Настоящата директива предвижда засилен контрол върху спазване на правилата за работно време и командироването на водачи на автомобили. Измененията са въведени с цел ефективна борба с измамите в тази област.

Съгласно новата директива българските контролни органи ще могат да съчетават проверки относно командировките с проверки относно работното време на водачите на превозни средства. Българските шофьори ще подлежат и на проверки на пътя, но само след въвеждането на съответните нови технологии, позволяващи ефективното им извършване. Новите текстове на директивата, приети от Европейския парламент, постановяват, че до въвеждането на тези технологии българските фирми ще подлежат на проверка само в своите транспортни помещения.

Директивата въвежда и редица хипотези-изключения, при които българските шофьори няма няма да се считат за командировани и спрямо тях няма да се прилагат общите правила за командировките. Такива ще бъдат следните случаи:

 • при извършване на международен превоз на пътници, когато: 
 • шофьорите вземат пътници на българска територия, след което оставят пътниците в друга държава, включително извън територията на съюза. Обратната хипотеза също е в сила;
 • в случаите на местни екскурзии, когато шофьорите вземат и оставят пътници на българска територия; 
 • при извършване на двустранна транспортна операция - превоз на стоки въз основа на сключен договор от България до друга държава или обратно;
 • когато в начален или краен етап на операция по комбиниран транспорт се извършва двустранна транспортна операция с автомобилен превоз.

Извън хипотезите-изключения по отношение на българските фирми ще се прилагат общите правила за командироване на водачи при съблюдаване на принципа за равностойно плащане за извършена работа. Общите правила ще се прилагат и в случаите на каботажни превози.

На българската държава е предоставена възможност да избира измежду няколко различни мерки, чрез които да контролира спазването на правилата по директивата. Така например ще бъде възможно шофьорите да подават декларация с данни за командировката по електронен път до съответните органи в държавата членка на командироване. Другата алтернатива е задължаването на българските превозвачи да съхраняват и представят при поискване определени документи, включително доказателства за извършваната транспортна операция (например електронна товарителница e-CMR), тахографски записи и други.

 1. Регламент за изменение на изискванията за време на управление, почивките по време на работа и дневните и седмични почивки (пакет „Мобилност“ № 1).

С влизането в сила на този регламент българските шофьори ще трябва да съблюдават нови правила относно седмичните си почивки:

 • ако седмичната почивка на шофьора е била намалена и в тази връзка му се полага допълнителна почивка като компенсация, шофьорът ще може да обедини допълнителната почивка само с друга нормална седмична почивка от поне 45 часа.
 • забранява се ползването на два вида почивки в превозното средство - нормалните седмични почивки, както и седмичните почивки от над 45 часа, ползвани като компенсация за предходно намалени седмични почивки. Българските шофьори ще могат да ползват тези почивки само извън кабините на превозните средства, при настаняване с подходящи условия за спане и хигиена. Шофьорите ще имат и възможност да бъдат настанени в техните домове или на друго частно място.
 • българските фирми - превозвачи ще трябва да организират дейността си по такъв начин, че шофьорите да имат възможност на всеки четири последователни седмици да прекарват поне една седмична почивка у дома или на друго място по техен избор.

В тази връзка транспортните предприятия ще трябва да осигурят необходимите средства за завръщането на шофьорите у дома, в случай че последните са избрали да ползват почивката си там. Ако шофьорите изберат да ползват почивката си на друго място, те ще трябва да уведомят предприятието два пъти – преди и след ползването на почивките по този начин.

Наред с това регламентът задължава българската държава да определи на нейна територия и „Специални зони за паркиране“. Данни за всички такива зони на територията на Европейския съюз ще бъдат публикувани на официална уебстраница. Специалните зони ще трябва да отговарят на редица задължителни изисквания, включително да разполагат с места за готвене, хранене, заслон, безжичен интернет и санитарни възли.

Предвидена е и възможност за шофьорите да се отклонят от установените граници за дневно и седмично време на управление, в случай че са налице едновременно следните условия:

 • преди да надвиши границите за време на управление шофьорът е почивал поне тридесет минути;
 • в рамките на два часа шофьорът може да се придвижи до оперативния център на предприятието-превозвач, където е обичайно базиран;
 • шофьорът цели да започне обикновената си седмична почивка;
 • пътната безопасност не е застрашена.

В случай че надвишат по посочения начин максимално допустимите часове за време на управление, българските шофьори ще имат право на допълнителна почивка от два часа, която ще се ползва наведнъж, без прекъсване и в рамките на три седмици след края на съответната седмица.

 1. Регламент за изменение на условията за упражняване на професията автомобилен превозвач и на правилата за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (пакет „Мобилност“ № 1)

3.1 Изменения в Регламент (ЕО) № 1071/2009

Основната част от измененията в настоящия регламент са приети от Европейския парламент с цел предотвратяване регистрацията на „дружества паравани“. Това са дружества, които са регистрирани в определена държава членка, но извършват основната си дейност в друга държава членка с цел заплащане на по-ниски данъци или други цели. Новите разпоредби обвързват дейността на българските превозвачи с българската държава, където са регистрирани като фирми.

Превозните средства ще трябва да извършват на всеки четири седмици най-малко едно натоварване или разтоварване в България. Наред с това българските фирми задължително ще прилагат българското право при назначаването или наемането на шофьори.

3.2 Изменения в Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Съгласно измененията в този регламент българските предприятия-превозвачи ще трябва да получат лиценз на общността, в случай че превозните им средства са оборудвани с интелигентен тахограф и ако извършват международен автомобилен превоз на товари срещу възнаграждение или за чужда сметка.

Стеснен е обхватът на случаите, в които не е необходим лиценз или друго разрешително. Съгласно правилата преди измененията това бяха превозите, при които превозното средство има маса в натоварено състояние до 3,5 тона. При новите разпоредби лиценз или разрешително няма да са необходими за превозите, при които превозното средство е с маса в натоварено състояние под 2,4 тона. Изискването за лиценз или разрешително спрямо българските превозвачи ще отпадне и в случаите, когато превозните средства са с маса под 3,5 тона, но превозите се извършват само на национално равнище.

Европейският парламент е приел и редица ограничения във връзка с каботажните операции, като целта е да се предотврати тяхното системно извършване под формата на постоянна или непрекъсната дейност.

Българските шофьори ще могат да извършват разтоварвания по каботажни превози в срок до три дни, считано от деня, в който са извършили разтоварване по входящия си международен курс в приемаща държава членка. Тази възможност ще бъде допустима единствено ако е изрично уговорена в договор за превоз. След изтичането на тридневния срок шофьоритеще могат да извършват нови каботажни превози в същата приемаща държава само при едновременното наличие на следните условия: завърнали са се в България, от завръщането са изтекли шестдесет часа и са извършили нов международен превоз, започващ от България.

 1. Изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури(пакет „Мобилност“ № 3).

Европейският парламент прие промените в настоящата директива с оглед стратегическата задача на съюза за намаляване на пътнотранспортните произшествия по пътната мрежа на държавите членки. Целта е към 2020 г. броят на смъртните случаи да се намали наполовина в сравнение с 2010 г., а към 2050 г. да бъде максимално близък до нула.

Участниците в пътното движение ще могат да сигнализират за рискове по пътищата чрез онлайн системи за докладване на рискове. Такава система за докладване ще бъде създадена и в България. Европейската комисия ще изготви карта на пътищата, попадащи в обхвата на директивата. Тази карта ще бъде достъпна онлайн и ще посочва различните категории участъци от пътната мрежа, класифицирани според нивото им на безопасност.

 1. Регламент за определяне на стандарти за емисиите на въглероден диоксид от нови тежкотоварни превозни средства (пакет „Мобилност“ № 3).

Този регламент е приет в рамките на дългосрочната стратегия за намаляване емисиите на парниковите газове в сферата на транспорта. Целта е към 2050 г. да се достигне до 60% намаление в емисиите на парникови газове в сравнение с тяхното количество през 1990 г. Регламентът е публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и понастоящем е влязъл в сила. 

Съгласно гласуваните от Европейския парламент разпоредби Европейската комисия периодично ще определя средни специфични емисии на въглероден диоксид за производителите, коефициенти за нулеви и ниски емисии, както и цел на специфичните емисии. Така определените данни ще бъдат публикувани ежегодно в списък на Комисията.

Ако в периода след 2025 г. бъде установено, че даден производител има извънредно количество емисии на въглероден диоксид, този производител ще заплаща допълнителна такса за извънредното количество емисии.

 1. Директива за изменение на правилата за насърчаване на чисти и енергийноефективни превозни средства (пакет „Мобилност“ № 2).

Съгласно тази директива, ако български възложители придобиват пътни превозни средства чрез обществена поръчка, те ще следва да вземат предвид енергийните аспекти на превозните средства, както и въздействието им върху околната среда. Необходимо ще бъде и спазването на минимални проценти за чисти превозни средства, придобити посредством обществени поръчки. Тези проценти са посочени в таблиците, приложени към директивата, и се изчисляват спрямо общия брой превозни средства, обхванати от договорите за възлагане на обществени поръчки.

Директивата е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на 01.08.2021 г.

 1. Регламент за създаване на единна европейска среда за морско информационно обслужване (пакет „Мобилност“ № 3).

Този регламент има за цел да улесни докладването и електронния обмен на данни относно пристигането, напускането или престоя на кораби в морски пристанища на Европейския съюз. Ежегодно на територията на съюза настъпват над 2 000 000 събития от този вид. Докладването им отнема около 4 600 000 часа, като в тази връзка съществуват множество нормативни изисквания, които представляват допълнителна административна тежест за операторите в сферата на морския транспорт. Това поражда необходимостта от опростяване на процедурата по докладване на територията на съюза.

В тази връзка регламентът задължава българската държава да създаде национална платформа за морско информационно обслужване, чрез която да се извършва електронен обмен на информация относно пристигането, напускането или престоя на кораби в българските морски пристанища. Платформата ще разполага със своя уебстраница. Националните платформи на всички държави членки ще бъдат свързани и хармонизирани помежду си, включително чрез уеднаквяване на техния графичен потребителски интерфейс. Целта е създаването на единна европейска среда за морско информационно обслужване, посредством която операторите в сферата на морския транспорт да извършват докладването по един и същи начин и при едни и същи изисквания, независимо от местонахождението им на територията на съюза. Единната европейска среда за морско информационно обслужване ще включва информация за идентифицирането на кораби, кодове за местоположение, опасни и замърсяващи товари и данни за здравен контрол на корабите.

Регламентът е публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и понастоящем е влязъл в сила.

 1. Оценка на пакет „Мобилност“ 

Към днешна дата са влезли в сила само част от регламентите и директивите в пакет „Мобилност“  1 – 3, а за други се очаква да бъдат одобрени от Съвета на Европейския съюз. Предстои да се пристъпи към тяхното реално прилагане във всички държави членки, което ще окаже своето въздействие едва след изтичане на съответните периоди от време. Поради това отражението на новите промени в транспортния сектор на територията на съюза и особено в Източна Европа предстои да бъде предмет на анализ и оценки.

Автор: Борис Кръстевич

03.10.2019

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532