Формуляр А1: Издаване и важни аспекти


Формуляр А1: Издаване и важни аспекти

Вие или ваш служител / работник трябва да се командирова в чужбина за определен период от време? В такъв случай е много вероятно да ви трябва формуляр А1.

Командироването на работници в друга държава-членка на ЕС е често срещана практика. Това се налага при международно предоставяне на услуги и продукти, обучения, преговори, мероприятия и други събития. Тогава изниква и въпросът за осигуряването на командированите лица.

Тази статия ще отговори на всички въпроси, свързани с изискванията и издаването на удостоверение А1 в такива случаи.

Какво е формуляр А1?

При изпращането на работници в една държава-членка на ЕС, основното правило предполага, че осигуровките им би трябвало да се внасят по законодателството на приемащата държава. Това обаче би причинило сериозни затруднения за всички страни - работодател, работници и институции.

Ето защо регламентите на ЕС дават възможност осигурителните вноски за командировани работници да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата страна-членка. Това се прави с цел улесняване свободното движение и предоставяне на услуги в ЕС.

Изисквания за формуляр А1

За получаването на това удостоверение задължително трябва да са спазени следните изисквания:

 1. Приложимост на националното законодателство на изпращащата държава-членка преди командироването на работника / служителя.

  Работникът трябва да е бил социално и здравно осигурен.

  Ако лицето е новоназначено и директно командировано в чужбина, а непосредствено преди това е било безработно, минималното изискване е да е регистрирано на борсата и да получава обезщетение за безработица. Ако е изтекло обезщетението за безработица, лицето трябва да си плати здравните осигуровки за последните 2 месеца преди командироването в чужбина и задължително да подаде в НАП Декларация 7 по образец.

 2. Съществена дейност на работодателя в изпращащата държава.

  Командироващият работодател трябва обичайно да осъществява дейността си на територията на изпращащата страна–членка на ЕС, тоест в случая България. Процентното съотношение на реализирания му оборот на територията на Република България спрямо общия реализиран оборот, включително и за дейността в чужбина, за предходните 12 месеца не трябва да е по-малък от 25%. В противен случай може да се сметне, че основната дейност на работодателя не е в България.

 3. Пряка връзка между работодателя и командирования работник.

  Това означава работещото лице и работодателят да имат реално сключен договор за работа помежду си и договорът да е в сила за целия срок на командироването. Това е изискване според Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност.

 4. Забрана за заместване на друг от командирования работник.
 5. Период на командироването не повече от 2 години.

  След изтичане на посочения период от 24 месеца, командированият задължително трябва да се върне в България за период не по-малко от два месеца, след което има право отново да бъде командирован за нов двугодишен период.

Според българското законодателство преценката дали тези изисквания са изпълнени се извършва от НАП. Всеки случай се разглежда индивидуално от компетентната институция.

Сред тези, които имат право да кандидатстват за формуляр А1, са самостоятелно заетите лица, както и тези, чиято професия е свързана с пътуване като кабинен и корабен екипаж, държавни служители и някои изключения.

Удостоверението не се издава за лица, които се водят неактивни, тоест нямат статут на заети или самостоятелно заети, както и на тези, които получават парични обезщетения (свързани с тяхната дейност като наето или самостоятелно заето лице).

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Уведомяване на НАП

Лицата, които работят в две или повече държави-членки на ЕС трябва да уведомят компетентната институция в държавата по пребиваване.

Всеки работодател от България, който изпраща работници в други членки на Европейския съюз е длъжен да информира компетентната териториална дирекция на НАП. За тази цел се използва формуляр образец Окд-236.

Формуляр А1 може да бъде поискан от работодателя и/или наетото лице. 

След получаване на уведомлението и при установено изпълнение на петте задължителни изисквания, НАП следва да издаде удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство. Срокът за издаването му е 30 дни, стига указаните изисквания да са изпълнени.

А1 не е разрешително за работа в ЕС. Отказът за издаването му не означава, че работодателят не може да изпрати служител да извършва работа за него на територията на друга страна-членка. Отказът означава, че лицето не може да остане подчинено на българското законодателство и за съответния период ще бъде приложимо осигурителното законодателство на тази държава-членка.

Необходими документи

Нужно е да подготвите и подадете следните документи, за да получите формуляр А1 от НАП:

 1. Попълнено искане за издаване на удостоверение А1;
 2. История на фирмата с оборотна ведомост от поне 4 месеца, за да се докаже, че фирмата е действаща. (12 месеца, ако става въпрос за новорегистрирана фирма, а от поне 4 месеца следва да има оборотна ведомост);
 3. Документи, удостоверяващи, че имате назначен персонал, от който поне 25% да останат на територията на България след командироването. В тези 25% не влизат позициите чистач, секретар, офис асистент, управител и други административни кадри. Документите, които удостоверяват това, са:
  • Копие от трудовите договори,
  • Копие от личните карти на назначените,
  • Справка по чл. 62 от КТ от НАП, че трудовите им договори са обявени;
 4. Копие на заповедите за командировка;
 5. Копие от договора с чуждестранната фирма, по силата на който се командироват служителите. Ако той не е на български език, е нужен официален превод от агенция за преводи на документи с подпис на заклет преводач и печат на фирмата. Желателно е да се прилага не копие на превода, а оригиналът, прикачен към заверено копие на договора с подпис и “Вярно с оригинала”;
 6. Договор за осъществени сделки и фактури към тях, като по-важни са извършените продажби, а не направените покупки. Счетоводният договор и договорът за наем не се признават за меродавни. Сделките трябва да са от преди момента на искането на формуляр А1;
 7. Счетоводна политика, кратка презентация на дейността на фирмата или писмо от управителя относно дейността й и какво ще извършва в чужбина с подпис и печат на дружеството. Не е задължително да се представят с подаване на искането, но е възможно да бъдат изискани от НАП.

Въпросните документи помагат на НАП да установи дали работодателят обикновено осъществява дейността си на територията на България. Гледа се къде се намират седалището и администрацията на работодателя, броят на наетите лица, къде са сключени договорите с командированите, както и тези с клиентите. Също така реализираният оборот, икономическата дейност на работодателя на територията на изпращащата държава, броят на договорите изпълнени в нея и периодът на осъществяване на дейност в съответната държава.

Допълнителна информация: Осигуровки

За командировани работници в ЕС, осигуряващи се в България, осигурителните вноски се дължат върху доходите от трудова дейност, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава. Също така върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Ако работникът е изпратен в държава, в която не се прилагат минимални ставки на заплащане, осигуровките се дължат върху доходите от трудова дейност, но върху не по-малко от минималните осигурителни прагове по българското законодателство. И отново върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Ако съществува неизпълнение на задължителните изисквания и НАП е отказал издаването на формуляр А1, осигурителните вноски за командированите се внасят по законодателството на приемащата държава-членка.

Заключение

Добре е да знаете правата и задълженията си, за да избегнете излишни главоболия. Често възникват ситуации, при които наето лице се командирова за известно време в чужбина. Ако става въпрос за страна-членка на ЕС, важно е да видите дали покривате изискванията за формуляр А1 и да уведомите НАП. Трябва да се уверите и че подготвяте и подавате вярно документите си.

Ако имате нужда от добър адвокат по трудово право или помощ във връзка с процедурите по искане за издаване на удостоверение А1, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532