Договор за управление и контрол (ДУК): Важни аспекти


Подпис на договор за управление и контрол.

Какво представлява договор за контрол и какви са неговите специфики?

В тази статия ще научите най-важните аспекти на ДУК, като кога е необходимо изготвянето му, какви права и задължения възникват по него, как се различава от трудовия договор.

Какво е договор за управление и контрол (ДУК)?

Мнозинството фирми се управляват и представляват от управител (дружества с ограничена отговорност) или изпълнителен директор (акционерни дружества). Той осъществява контрол на фирмените дела и превежда в изпълнение решенията на съдружниците/акционерите. Такъв се назначава още при учредяването на фирмата, като в последствие може да бъде сменен.

Независимо от момента на назначаване на дадено лице за управител или изпълнителен директор, съгласно закона, отношенията между съответното дружество и представляващия се уреждат с Договор за управление, познат още като Договор за управление и контрол.

Необходим ви е такъв договор, за да бъде управлението на вашето дружество в съответствие с най-добрите бизнес практики и изискванията на законодателството. Договорът за управление е вид граждански договор, който регламентира в писмен вид както задълженията на представляващия, така и задълженията на дружеството, което е представлявано.

Това е договор за възлагане, с който се уреждат отношенията между два правни субекта, а не трудов договор между служител/работник и работодател. Предходното е потвърдено и от Национална агенция за приходите. ДУК не е и договор за полагане на личен труд. 

ДУК е уреден в чл. 141, ал. 7 от Търговския закон относно дружествата с ограничена отговорност и в чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7 за акционерните дружества.

Важни аспекти на договор за управление и контрол

Ето какво е важно да знаете за този тип договор:

 • Назначаването на управител или изпълнителен директор става посредством решение на компетентния орган на дружеството: съдружници (дружество с ограничена отговорност) или съвет на директорите (акционерно дружество). Договорът за управление може да бъде сключен след назначаването му, на по-късен етап.
 • Договорът се сключва писмено от страна на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или едноличния собственик.
 • Няма законово изискване Договорът за управление да бъде вписан в Търговския регистър.
 • Сключването на този договор цели уреждане на отношенията между търговското дружество и неговия представляващ. С него не могат да се поставят ограничения на представителната власт на управителя във връзка с отношенията на дружеството с трети лица (например условие, че управителят не може да сключва сделки на стойност над определена сума). Независимо от споразуменията на страните в договора, управителят има пълна представителна власт в отношенията си с трети лица.
 • Договорът за възлагане на управлението се сключва в писмена форма.

Задължителни елементи на договор за управление и контрол

Съдържанието на ДУК не е изрично предвидено в закона. Според Закона за задължения и договорите (ЗЗД), страните свободно договорят помежду си съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на добрите нрави и императивните правни норми.

В договора задължително трябва да присъстват следните точки:

 1. Страните по договора - това са дружеството и лицето, което е назначено за представляващ.
 2. Основното, което страните уговарят - това са отношенията между тях, които възникват във връзка с извършваната от представляващия дейност по управление и дружеството – задълженията му и дължимото възнаграждение.
 3. Правата и задълженията на страните - те са свързани с изпълнение на поетите задължения във връзка с представителството и контрола на търговското дружество и заплащане на полагащото се възнаграждение.
 4. Срокът на договора - той се договаря между страните. Те могат да се споразумеят да сключат срочен или безсрочен договор.

Допълнителни уговорки в договор за управление и контрол

В допълнение към основните клаузи, можете да добавите различни уговорки.

Те може да са свързани например с максималния размер на сделките, които може да сключва управителят/изпълнителният директор. Както вече споменахме, подобно ограничение няма действие спрямо трети лица, с които управителят може да сключва всякакви сделки. Нарушаването на такава клауза обаче може да е основание за търсене на отговорност от управителя/изпълнителния директор.

Ще можете да предвидите и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Забрана за конкурентна дейност

Друга уговорка, която може да се добави в ДУК, е свързана с възможността за извършване на конкурентна дейност и сроковете за евентуалното ограничаване на тази дейност.

Съгласно забраната за извършване на конкурентна дейност от страна на управителя, без съгласие на дружеството управителят няма право:

 • от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
 • да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 • да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Тези ограничения важат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на забраната е предвидена отговорност за причинените на дружеството вреди.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Ограничения при назначаването на управител

Не може да бъде управител лице, което:

 • e обявено в несъстоятелност;
 • е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Не може да се сключва и ДУК на половин работен ден или друго непълно работно време, тъй като тук не се прилага Кодекса на труда. Тоест договорът за управление и контрол не е обвързан с работно време и осигурителният доход не се изчислява пропорционално на отработено време.

Основания за прекратяване на договора за управление и контрол

Договорът за управление и контрол може да се прекрати на следните основания:

 • По взаимно съгласие на страните;
 • С едностранно предизвестие от едната страна;
 • Автоматично при изтичане на срока, ако договорът е срочен;
 • При ликвидация на дружеството или обявяването му в несъстоятелност;
 • Със смъртта или поставянето под запрещение на управителя.

Социално осигуряване на управител по ДУК

Договорът за управление и контрол е приравнен на трудов договор единствено за целите на данъчното и осигурително право. Това обаче не е трудов договор, затова:

 • не се попълва трудова книжка на управителя;
 • времето по ДУК не се зачита за трудов стаж;
 • управителите нямат право на платен годишен отпуск, който се полага на служителите по трудови договори;
 • нямат право на различните видове обезщетения, дължими от работодателя, предвидени в КТ.

Когато едно лице упражнява дейност като управител на търговско дружество и за нея е определено по основание и размер възнаграждение, осигуровките на физическото лице, в случая управителя, се уреждат съгласно на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Управителят по ДУК е задължително осигурен за следните социално осигурени рискове:

 • общо заболяване;
 • майчинство;
 • инвалидност поради общо заболяване;
 • старост;
 • смърт;
 • трудова злополука;
 • професионална болест;
 • безработица.

Съгласно КСО, осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, регламентирани със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - върху минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Дори ако са пенсионери, тези лица са задължително осигурени.

За да има основание за осигуряване по съответния ред от КСО, е необходимо управителят да извършва дейност по управление и контрол на дружеството И да е предвидено в съответен акт на дружеството изплащане на възнаграждение за това. Ако тези две условия не са изпълнени едновременно, няма да съществува основание за осигуряване. Тогава управителят може да се осигурява по трудов договор или да се самоосигурява (ако е едноличен собственик на капитала на дружеството или е съдружник).

Социалното осигуряване на съдружник в дружество се различава от това на управител по това, че съдружниците се самоосигуряват. Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски за своя сметка. Задължението за осигуряване за лицата важи от деня на започване/възобновяване на трудовата дейност до нейното прекъсване/прекратяване.

Заключение

Сега знаете каква е същността на договор за управление и контрол, кога е необходим, кои са задължените лица по него, как се изготвя, на какви основания се прекратява, какво го отличава от други договори и още.

Важно е да сте наясно със законовите изисквания спрямо ДУК, както и с правата и задълженията си по него.

Ако имате въпроси и нужда от съдействие, потърсете ни.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532