Декларации за липса на дейност заменят публикуването на „нулеви“ годишни финансови отчети


С измененията на Закона за счетоводството от ДВ, бр. 92 от 2017 г., бе въведено облекчение за определена категория предприятия, които не са осъществявали дейност пред предходната отчетна година. Такива предприятия са например всички видове търговци (ЕТ, ООД, АД, ЕООД, ЕАД, кооперации и други); клонове на чуждестранни търговци; местни юридически лица, които не са търговци (например юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, и други); консорциуми (като търговски и граждански дружества); търговските представителства; чуждестранни юридически лица (при определени условия); и други („Предприятията“).

Изискването Предприятията да не са осъществявали дейност пред предходната година се състои в следните кумулативни предпоставки:

-       да не извършвали търговски сделки,

-       да не са възникнали условия за признаване на приходи (по смисъла на Закона за счетоводството),

-       да не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба,

-       да не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

При наличието на горепосочените предпоставки, за Предприятията възниква привилегията да не публикуват т.н. „нулеви“ годишни финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“) за годината, в която не са осъществявали дейност.

Привилегията се прилага за изминалата 2017 г. и следващите години, като за целта се обявява в ТРРЮЛНЦ декларация по образец в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година. За публикуването в ТРРЮЛНЦ на декларацията не се дължи държавна такса.

Следва да бъде обърнато внимание, че публикуването на декларацията за липса на дейност не може да бъде извършено от съставители на финансови отчети (счетоводители), а само лично от Предприятието или от надлежно упълномощен адвокат.

Автор: Петър Милев

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532