Българско гражданство: Как се придобива?


Снимка на български флаг.

Искате да се сдобиете с българско гражданство? Това може да ви донесе много възможности, включително европейско гражданство и по-свободно придвижване из ЕС.

Преди това обаче трябва да можете да покриете определени изисквания.

Вижте кои са те и каква е процедурата.

Начини за придобиване на българско гражданство

Българското гражданство се урежда от Конституцията на Република България, Закона за българското гражданство (ЗБГ) и международните договори, които са в сила покрай фактите / събитията, свързани с гражданството.

То може да се придобие по:

 • произход;
 • месторождение;
 • натурализация.

По закон всеки човек, роден на територията на Република България, а също и всеки с поне един родител български гражданин, се счита за български гражданин на свой ред.

Ако никое от тези условия не е изпълнено, е възможно да се сдобиете с гражданство по натурализация или на основание сключен граждански брак с български гражданин.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Условия за придобиване на българско гражданство по натурализация

В чл. 12, ал. 1 от ЗБГ можете да откриете изискванията, които е нужно да са изпълнени към датата на подаване на молбата за натурализация. Основните условия са:

 1. Лицето да е придобило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България преди не по-малко от 5 години.
 2. Лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него да няма образувано наказателно производство за такъв вид престъпление. Изключение се прави, ако е реабилитирано.
 3. Лицето да има доход / занятие, което му дава възможност да се издържа в България.
 4. Лицето да владее български език на необходимото ниво.
 5. Лицето да е освободено от досегашното си гражданство или да представи доказателство, че ще бъде освободено към момента на придобиване на българско гражданство.

Последното правило е въведено, защото в България не се толерира бипатризъм (двойно гражданство), но има и някои изключения.

Лицето може да запази чуждото си гражданство, ако е:

 • съпруг на български гражданин,
 • гражданин на държава - членка на Европейския съюз,
 • на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
 • на Конфедерация Швейцария,

или

 • на държави, с които Република България има сключени международни договори.

Ще разгледаме още изключения от основните изисквания в следващата точка

Изключения

 1. Произход

  За да получат гражданство, някои лица не са длъжни да са пребивавали на територията на Република България, да доказват доход, с който да се издържат в държавата, да се отказват от другото си гражданство и да владеят български език.

  • Лицето е от български произход – доказва се чрез удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

  Такова удостоверение се получава въз основа на документ (акт за раждане, паспорт или друг официален/частен документ), с който да докажете на Агенцията българските си корени. Агенцията извършва проверка и издава в срок от 2 месеца удостоверението за произход, което да приложите към молбата.

  • Лицето е осиновено от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
  • Един от родителите на лицето е български гражданин или е починал като такъв.

  За кандидатите, които покриват някое от тези изисквания, не е трудно да се сдобият с гражданство.

 2. Брак с български гражданин

  Изискването кандидатът да е пребивавал минимум 5 години в България постоянно или дългосрочно, за което е получил официално разрешение, се намалява на 3 години, ако:

  • Лицето има не по-малко от 3-годишен законно сключен и непрекратен брак с български гражданин.
  • Лицето е родено в България, но е получило друго гражданство (например по произход).
  • Лицето е получило разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване преди да навърши пълнолетие.

  Кандидатите в случая трябва да отговарят на останалите вече изброени изисквания, включително владеенето на български език.

 3. Инвестиция

  Съществува възможност чужденец да стане български гражданин чрез инвестиция.

  През 2019 г. Министерството на правосъдието внесе предложение придобиването на българско гражданство въз основа на краткотрайни инвестиции да отпадне, което по-късно влезе в сила.

  В момента единствената възможност за получаване на българско гражданство от чуждо лице е то да е извършило инвестиция по проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Удостоверение за владеене на български език

Владеенето на български език се удостоверява чрез прилагане към молбата на официален документ за успешно положен писмен изпит по български език. Той се провежда ежемесечно пред комисия от експерти към ЦОПУО (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование).

Кандидатите със завършена степен на висше, основно или средно образование в българско училище в страната или в чужбина могат да удостоверят владеенето на езика с копие от дипломата, издадена от учебното им заведение.

Процедура по придобиване на българско гражданство

Кандидатът трябва лично да подаде молба за придобиване на гражданство до министъра на правосъдието на гишето в дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина. Следва провеждане на интервю на български език с молителя. Ето защо не е възможно молбата за придобиване на българско гражданство да се подаде от пълномощник.

Плаща се държавна такса в размер на 100 лв.

Важно е да знаете, че всички подадени документи на чужд език трябва да са придружени от превод на български език от заклет преводач и легализирани, а копията на документите – нотариално заверени, с изключение на документа за самоличност.

След като подадете молбата си, ще получите дата за явяване на интервю. Датата му, както и срокът за разглеждане на молбата не са определени от закона.

Обичайно процедурата отнема година до година и половина.

С указ на Президента на Република България се извършва:

 • Придобиване на българско гражданство по натурализация;
 • Възстановяване на българско гражданство;
 • Освобождаване от българско гражданство;
 • Лишаване от българско гражданство и отмяна на натурализация.

Указът е в сила от деня на издаването му.

Министерството на правосъдието издава удостоверение за промените в гражданството на лицата. След получаване на указа на президента, Министерството на правосъдието уведомява:

 1. Oбщините / кметствата по постоянния адрес на лицето - за вписване на промените в гражданството в регистрите за гражданското състояние на населението;
 2. Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи - за издаване или изземване на български документи за самоличност.

Законодателството не предвижда възможност за обжалване на отказ за издаване на указ за придобиване на българско гражданство по натурализация.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Отмяна на натурализация

Натурализация и придобито българско гражданство могат да бъдат отменени, ако лицето е:

 • използвало данни / факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни;
 • укрило данни / факти, които биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство.

Отмяна на натурализация може да се извърши само до изтичане на 10 години от придобиването на гражданството.

Отмяната на натурализацията на един съпруг не отменя тази на другия съпруг и на децата, стига те да не са придобили гражданството благодарение на същите неверни или укрити факти.

Също така по закон сключването или разтрогването на брака между български гражданин и чужд гражданин или промяната на гражданството на единия от съпрузите по време на брака не променя гражданството на другия.

Лишаване от българско гражданство

Лице с придобито по натурализация българско гражданство може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против Републиката, при условие че се намира в чужбина и няма да остане без гражданство.

Според чл. 25 от Закон за българското гражданство, съпругът и децата на това лице не са засегнати от неговото лишаване от гражданство.

Заключение

Сега знаете какви изисквания трябва да покриете, за да станете български граждани.

Но има още един специфичен случай, който да споменем: някои лица могат да получат българско гражданство за специални заслуги пред българската държава, например в областта на икономиката, науката, технологиите, културата и спорта.

Свържете се с нас, за да оценим шансовете ви за успешно сдобиване с българско гражданство. Ще се радваме да помогнем по тези и всякакви други правни въпроси.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532