Актуално състояние: Всичко важно относно УАС


Актуално състояние на фирма.

Независимо дали става въпрос за ваше или чуждо търговско дружество, важно е да знаете какво е актуално състояние, кога се изисква удостоверение за актуално състояние (УАС), както и как се получава такова.

Какво е удостоверение за актуално състояние?

Документът за актуално състояние се издава от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и удостоверява съществуването на дадена фирма.

Удостоверението за актуално състояние обикновено съдържа следната информация за търговското дружество:

 • наименование;
 • единен идентификационен код (ЕИК);
 • седалище;
 • адрес на управление;
 • вид на юридическото лице (търговец);
 • предмет на дейност;
 • представляващи го лица;
 • начин на представляване, съобразно данните, вписани в съответния регистър.

Това е официален документ, който може да послужи пред трети лица за удостоверяване дейността и доказване на обстоятелствата вписани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ за вашата фирма. Или обратно - когато вие искате да проверите актуалното състояние на дадена фирма (например на ваши клиенти или партньори) във всеки един момент.

Удостоверението може да съдържа и допълнителна информация, като например капитал, апортни вноски, адрес за кореспонденция с НАП, код по НКИД и други. При акционерните и други видове дружества, различни от ООД, то съдържа съответните реквизити.

Всеки  може да поиска издаването на удостоверение за актуално състояние за което и да е търговско дружество, от всяко териториално звено на Агенция по вписвания. Не е нужно да сте управител или пълномощник на това дружество.

Удостоверението се издава към точно определена дата и отразява моментното състояние на дружеството. Тоест юридическата му валидност е един ден.

Как да получа удостоверение за актуално състояние на фирма?

Удостоверения за актуално състояние се получават по два начина - на място и чрез електронните услуги.

Получаване на място

 • Отивате в Агенция по вписванията и на съответното гише казвате ЕИК и наименованието на търговеца.
 • Служителят ще ви каже колко страници е удостоверението за актуално състояние и каква сума трябва да заплатите. За първата страница е 5 лв, а всяка следваща струва 2 лв. Плаща се и такса за банков превод.

В София има клон на банката в Агенцията, така че можете да платите направо там. За други градове, в които няма такъв, единият вариант е да се разходите до най-близкия такъв или да заплатите таксата предварително по банковата сметка на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, която е посочена на уеб сайта.

 • След като платите и се върнете на гишето с документа за платена такса, ще ви издадат веднага подписано и подпечатано удостоверение за актуално състояние.

Важно е да знаете, че ако търговското дружество е със седалище в определен град, няма проблем да получите удостоверението от клона на Агенцията по вписванията в друг град.

Получаване по електронен път

За целта трябва да се регистрирате в сайта на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

След като влезете със своите потребителско име и парола, отивате на “Електронни услуги”. В лявата част на менюто намирате поле „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи”, избирате го и:

 • Въвеждате ЕИК и избирате вида на необходимото удостоверение.
 • Въвеждате e-mail адрес, на който искате да ви бъде изпратено то.
 • Заплащате и след това получавате удостоверението по email. Държавната такса е 4 лв., а таксата за превод – 1,50 лв.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Кога е необходимо да се представи актуално състояние?

Често удостоверение за актуално състояние (УАС) се изисква от чужбина, за да се получи уверение за съществуването на съответната фирма. Когато то е необходимо извън България, върху удостоверението трябва да се постави допълнителен (квадратен) печат от Агенцията по вписванията.

Понякога обаче се злоупотребява с изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние пред различни институции.

Важно е да знаете, че при регистрация на фирма не ви е нужно удостоверение. По закон органи, изпълняващи публични функции, нямат право да изискват удостоверение за актуално състояние. Те могат служебно да направят справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Такива органи са държавни и общински организации, НАП, НОИ, Инспекцията по труда, банки, нотариуси, мобилни оператори, БТК АД, ВИК- дружествата и т.н.

Това важи и за случаите, в които кандидатствате за обществена поръчка. Тогава сте длъжни да предоставите само ЕИК.

Служители, които настояват за удостоверение за актуално състояние без да имат право, се санкционират според чл. 23 ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Глобата е между 100 и 500 лв.

При регистриране на дружество, собственост на чуждестранно лице

Когато в България се регистрира дружество, което е собственост на чуждестранно юридическо лице, се изисква удостоверение за актуално състояние на дружеството. Извлечението трябва да е от търговския регистър на страната, където е регистрирано юридическото лице. Такъв е случаят например за чуждестранни фирми, които ще имат дял в българска фирма, тоест ще са съдружници.

Актуално състояние на фирма се изисква и когато се правят промени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на чуждестранна такава.

Това се прави с цел да се уверят длъжностните лица, че органите, които приемат съответните корпоративни решения, са компетентни.

Важна информация, която трябва да имате предвид при представяне на УАС на чуждестранни дружества: Съгласно Раздел 1, въпрос/отговор 4 от Методическите указания, утвърдени от директора на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“, оповестени на страницата на Агенция по вписванията, удостоверенията за актуално състояние на чуждестранните юридически лица имат срок на валидност 1 година, считано от издаването им.

Заключение

Сега знаете какво е актуално състояние на фирма и как да се снабдите с такова удостоверение при нужда. Често е важно да извършвате този вид проверка за фирми на ваши партньори и клиенти, особено такива, с които работите за пръв път.

Ако имате нужда от консултация с добър адвокат по търговско право и съдействие по въпроси, свързани с актуално състояние, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532