Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – в сила от 1.01.2016г.


Този закон определя: 1. националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 2. реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП); 3. специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на БФП; 4. правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

Средствата от ЕСИФ са тези от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България.

Договорите, които се сключват за отпускане на гореописаните средства, са административни договори и представляват индивидуални административни актове. Оттук следва и че възникналите спорове относно отпуснатите средства ще се решават пред административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс, което ще унифицира противоречивата практика за решаване на тези спорове до момента на влизане в сила на закона.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532