Условия и ред за издаване на разрешения за работа на чужденци


С промяна на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България се въвежда улеснена процедура за издаване на писмено решение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец при следните кумулативни условия: работата да се отнася за длъжност от единична група професии от НКПД, включена в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти; чужденецът да притежава диплома за висше образование, която да се признава в България; трудовият договор да бъде сключен за срок не по-малък от 12 месеца и за брутно трудово възнаграждение, което е най-малко три пъти по-високо от средната работна заплата в България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключване на трудовия договор.

Първият Списък на професиите се утвърждава от министъра на труда и социалната политика до 31 януари 2016 г.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532