Please enable JS

Считано от 3 януари 2017 г. в Търговския закон се въвежда нов вид квалифицирана писмена форма за някои търговски сделки и решения на дружествата с ограничена отговорност (ООД). Досега прехвърлянето на търговско предприятие (изцяло или частично) и прехвърлянето на дружествени дялове се извършваше с нотариална заверка на подписите на страните. Новата квалифицирана писмена форма за тези сделки е нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Тази нова квалифицирана писмена форма ще се прилага и за следните решения на общото събрание или на едноличния собственик на капитала на ООД: приемане и изключване на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; намаляване и увеличаване на капитала; избиране на управител; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Решенията по предходното изречение може да бъдат взети и с обикновена писмена форма, ако това е изрично предвидено в учредителния договор/акт на ООД.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ