Please enable JS

eCalls


От 01.01.2016 г. влизат в сила правилата относно осъществяване на еСall повиквания през обществени наземни мобилни електронни съобщителни мрежи. С измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (обн. ДВ, БР. 8 от 2013 г.), се предвижда задължение за предприятията, предоставящи обществени мобилни наземни мрежи и/или услуги, да осигуряват техническа възможност за осъществяване на eCall повиквания от всяка точка на територията на Република България, при условие че там е осигурено покритие от най-малко една обществена мобилна наземна електронна съобщителна мрежа. Предприятията осигуряват преноса и маршрутизацията на eCall повикванията между бордовото оборудване на моторните превозни средства и съответния Център за приемане на спешни повиквания на дирекция "Национална система 112" на Министерството на вътрешните работи.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ