Please enable JS

Размери на минимални адвокатски възнаграждения


Минималните адвокатски възнаграждения са регламентирани в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (по-долу „Наредбата“). Относно спецификата на този тип възнаграждения и последните изменения на Наредбата може да прочетете нашата статия на тази тема.  

За по-голямо удобство на клиенти ни сме обобщили в табличен вид размерите на минималните адвокатски възнаграждения за най-често търсените правни услуги. Информацията по-долу е актуална към 31.07.2020 г., когато с бр. 68 на Държавен вестник са публикувани последните изменения и допълнения на Наредбата.

За голяма част от услугите, цената се определя от така наречения „интерес“ известен още като „материален интерес“. Липсва легална дефиниция на термина „материален интерес”. Разпоредбата на чл. 280, ал. 2 Гражданския процесуален кодекс (ГПК) /в редакцията към момента на обнародване на кодекса/ съдържаше термина „интерес”, предвид ограничението на процесуалната възможност за касационно обжалване. Съдебната практика по приложението на разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК /в тази редакция/ се обедини около становището, че под „интерес” в този случай следва да се има предвид цената на предявения иск, определен по правилата на действащите към момента на предявяване на иска процесуални норми. Към днешна дата повечето съдилища приемат, че следва да се разбира цената на иска, определен към момента на неговото предявяване.

Tаблица с минимални адвокатски възнаграждения:

 

Вид на услугата

Минимален размер на адвокатското възнаграждение 

1.

Съвет, справка, изготвяне на книжа и договори, както следва:

 

 

i.

за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др.

 

30 лева

ii.

писмена консултация

 

60 лева

iii.

за проучване на дело с даване на мнение по него

 

300 лева

iv.

за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията

50 лева

v.

за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби

50 лева

vi.

за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство

300 лева

vii.

за съставяне на завещание

150 лева

viii. 

за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт, размерът на минималното адвокатско възнаграждение се определя от материалния интерес както следва:

 

 

при интерес до 1000 лв.

70 лева

при интерес от 1000 до 10 000 лв. 

150 лв. плюс 1 % за горницата над 1000 лв.

при интерес от 10 000 до 50 000 лв.

250 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 лв.

при интерес от 50 000 до 100 000 лв.

500 лв. плюс 0,2 % за горницата над 50 000 лв.

при интерес над 100 000 лв.

700 лв. плюс 0,1 % за горницата над 100 000 лв.

ix.

за учредяване и регистриране на, както следва:

 

едноличен търговец

150 лева

събирателно дружество

180 лева

командитно дружество

200 лева

дружество с ограничена отговорност

300 лева

акционерно дружество

600 лева

кооперативно сдружение

400 лева

жилищностроителна кооперация

250 лева

фондации и сдружения с нестопанска цел

400 лева

x.

за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. ix.

 

xi.

за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец

400 лв. месечно (за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец се дължи отделно възнаграждение)

xii.

за уговорена почасова консултантска дейност

60 лв. на час

xiii.

за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент

3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща

xiv.

за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите

1500 лева

2.

За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат

300 лева

3.

За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство

600 лева

4.

За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство

500 лева

5.

За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство

300 лева (когато адвокатът се явява в съдебно заседание - 500 лв.)

6.

За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство

1200 лева

7.

За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд

300 лева

8.

За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство

300 лева

9.

За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, както следва:

 

i.

за образуване на изпълнително дело

200 лева

ii.

за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв.

200 лева (а за вземания над 1000 лв. - 1/2 от съответното възнаграждение)

iii.

за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот

1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота

iv.

за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън горепосочените

200 лева

v.

за обжалване на действията на съдебен изпълнител

200 лева (когато жалбата се разглежда в открито заседание - 300 лв.)

10.

За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса

200 лева (когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 300 лв.)

 


Надяваме се информацията от тази статия да е била полезна. При необходимост от правни консултации може да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ