Please enable JS

Този закон определя: 1. националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 2. реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП); 3. специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на БФП; 4. правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

Средствата от ЕСИФ са тези от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България.

Договорите, които се сключват за отпускане на гореописаните средства, са административни договори и представляват индивидуални административни актове. Оттук следва и че възникналите спорове относно отпуснатите средства ще се решават пред административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс, което ще унифицира противоречивата практика за решаване на тези спорове до момента на влизане в сила на закона.

Съгласно обявление на Агенцията по вписванията обяви, считано от 13.11.2015 г. агенцията е привела дейността си в съответствие с приетите през юли изменения и допълнения в Закона за търговския регистър. Агенцията по вписванията е въвела необходимите подобрения в системата на Търговския регистър, което позволява заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци да се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им. Допълнително, в случаите на открити нередовности по подадено заявление, Агенцията по вписванията вече ще изпраща указанията на електронната поща на заявителя (когато такава е посочена).

С промяна на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България се въвежда улеснена процедура за издаване на писмено решение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец при следните кумулативни условия: работата да се отнася за длъжност от единична група професии от НКПД, включена в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти; чужденецът да притежава диплома за висше образование, която да се признава в България; трудовият договор да бъде сключен за срок не по-малък от 12 месеца и за брутно трудово възнаграждение, което е най-малко три пъти по-високо от средната работна заплата в България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключване на трудовия договор.

Първият Списък на професиите се утвърждава от министъра на труда и социалната политика до 31 януари 2016 г.

От 01.01.2016 г. влизат в сила правилата относно осъществяване на еСall повиквания през обществени наземни мобилни електронни съобщителни мрежи. С измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (обн. ДВ, БР. 8 от 2013 г.), се предвижда задължение за предприятията, предоставящи обществени мобилни наземни мрежи и/или услуги, да осигуряват техническа възможност за осъществяване на eCall повиквания от всяка точка на територията на Република България, при условие че там е осигурено покритие от най-малко една обществена мобилна наземна електронна съобщителна мрежа. Предприятията осигуряват преноса и маршрутизацията на eCall повикванията между бордовото оборудване на моторните превозни средства и съответния Център за приемане на спешни повиквания на дирекция "Национална система 112" на Министерството на вътрешните работи.

В края на миналата седмица Гърция с промяна в законодателството си е отменила въведения данък от 26 на сто, с който в страната се облагаха сделките с компании от България, където данъчното облагане е по-благоприятно.

Източник: ДНЕВНИК