Please enable JS

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и Партньори"


ЗА НАС

 

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и Партньори" предоставя първокласни правни услуги на чуждестранни и местни дружества от публичния и частния сектор. Ние консултираме във всички сфери на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Имаме интензивен опит в различни индустрии и бизнес сектори.

 

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и Партньори” е дългогодишен регионален сътрудник на IFC и World Bank. От 2009 г. допринасяме към проекта Doing Business, като участваме в изготвянето на докладите за търговските договори и тяхното изпълнение, докладите за трудово и осигурително право, както и за регистрация на собствеността.

 

Всяка година, от периода 2014г. - 2019г., Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и Партньори” е отличавано от двете най-престижни международни класации за юристи и адвокатски дружества – Legal500 и Chambers&Partners.

През 2014 г. Legal 500 препоръча адвокатското дружество в сферата на Транспорта (включително корабоплаване), Публично частно партньорство и проекти, както и Недвижими имоти и строителство. Адвокатите Мария Данаилова и Калоян Тодоров бяха препоръчани като специалисти в своята юрисдикция. От 2015 г. до 2019г. имаме удоволствието не само отново да бъдем отличени, но и да бъдем препоръчани като лидери за България в сферата на транспорта, а за останалите сфери сме в първите три челни позиции.

Другата престижна класация Chambers&Partners ни отличи шест последователни години (от 2014 до 2019г.) в трудовото право. Препоръчани са и Мария Данаилова и Калоян Тодоров, като водещи специалисти.

 

Екипът ни следи ежедневно за най-актуалното в сферата на бизнеса и правото. Актуалната информация е предимството, което дава възможност за стратегическо планиране и ориентация в по-динамичните бизнес сфери и индустрии. Предоставяме на клиентите навременни решения и стратегии, съобразени с бъдещите им плановете.


Заедно постигаме целите си

Нашият висок професионален стандарт и бизнес етика, ни позволяват да поддържаме отлични отношения с клиентите. Вярваме в значението на доверието и лоялността при изграждането на успешните бизнес отношения. Работим в близост с нашите клиенти, създавайки трайни връзки, базирани на уважение и сътрудничество.
 

Всичко, от което имате нужда на едно място

В резултат на интензивния опит и дългогодишните партньорства, можем да предложим на нашите клиенти широк спектър от услуги, включително да ръководим екип от експерти от различни области на проектна база. Доверявайки ни се, клиентите ни получават възможността за цялостно обслужване на своя бизнес.
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Предоставяме цялостно правно обслужване в сферата на търговското право, като също така консултираме, оказваме съдействие и изготвяме проекти на документи във връзка с отделни корпоративни въпроси – учредяване, промени в обстоятелствата, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества; сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на търговски сделки и др.

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Учредяване и регистриране на търговски дружества
 • Промени в обстоятелствата на търговски дружества – изготвяне на протоколи от заседанията на управителните органи, изменения на учредителните актове, изготвяне на корпоративни документи, свързани с годишните финансови отчети, назначаване и освобождаване на представители на търговски дружества и вписване на съответните промени в Агенция по вписванията – Търговски регистър и др.
 • Сделки за прехвърляне на дружествени дялове – съдействие при преговори и изготвяне на съответните договори и други необходими документи
 • Изследване на текущото състояние на търговски дружества и тяхната дейност от имуществена и правна гледна точка (due diligence)
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма
 • Ликвидация на търговски дружества; несъстоятелност
 • Търговски сделки – съдействие при преговори; изготвяне / изменение / прекратяване на договори и едностранни сделки; изпълнение / неизпълнение на договори и едностранни сделки
 • Изготвяне и изменение на документи във връзка с дейността на търговски дружества (констативни протоколи, уведомления, покани, пълномощни и др.)

ПРАВНИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи във връзка с провеждане на преговори; сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки (всякакви видове договори, включително такива, по които страна е публичен възложител, както и едностранни сделки); учредяване, изменение и прекратяване на обезпечения по граждански и търговски сделки и пр.

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Предварително договаряне и/или предоговаряне на условия по сделки; участие в преговори; изготвяне на предварителни договори
 • Изготвяне и изменение на всички видове търговски договори, включително, но не само: договори за доставка на стоки и услуги, договори за цесия, договори за посредничество, споразумения за конфиденциалност, договори за строителство и др.
 • Изготвяне и изменение на всякакви документи, уреждащи граждански правоотношения (включително договори за наем, договори за заем, договор за изработка и др.)
 • Преглед и ревизиране на договори за съответствие с българското и европейското законодателство
 • Изпълнение / неизпълнение на договори – консултации, анализи и съдействие при преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове; медиация; предприемане на действия за защита на правата по съдебен ред; изготвяне на всякакви необходими документи в тази връзка (уведомления, нотариални покани, споразумения, молби и др.)

ТРУДОВО ПРАВО

Предоставяме консултации, изготвяме всички необходими документи и предлагаме съдействие по отношение на всякакви въпроси, уреждащи трудовоправните отношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие, включително изготвяне на вътрешни актове на работодателя (правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и др.), като съобразяваме специфичната дейност на съответното предприятие.

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Изготвяне, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Подготовка на колективни трудови договори и преговори със синдикални организации
 • Преструктуриране и промени в организацията на труда
 • Съкращаване на персонал и масови уволнения
 • Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите и дисциплинарно производство
 • Имуществена отговорност на работниците и служителите
 • Отговорност на работодателя към наетите на трудов договор лица във връзка с: предоставяне на здравословни и безопасни условия на труд; застраховане на работниците и служителите; закрила при уволнение; продължителност на работното време; извънреден труд; трудоустрояване; командироване на работници и служители;трудово възнаграждение и системи за заплащане на труда и др.
 • Предоставяне на временна работа – изготвяне на трудови договори с предприятие, което осигурява временна работа; изготвяне на договори между предприятие, осигуряващо временна работа и предприятие ползвател по смисъла на Кодекса на труда
 • Консултации на работодатели и работници/служители относно уреждане статута на пребиваване и работа на чужденци, наети и полагащи труд в Република България
 • Консултации по трудовоправни въпроси, свързани със защитата на лични данни
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи във връзка с обследване правния статут на недвижими имоти и правото на собственоствърху тях; придобиване и разпореждане с право на собственост върху недвижими имоти; учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти; както и във връзка с всякакви други видове сделки, имащи за предмет недвижими имоти
  

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Извършване на всякакви справки в Агенция по вписванията - Имотен регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински администрации и др.
 • Придобиване на недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба и изготвяне и на всякакви други видове договори за прехвърляне на собственост (замяна, дарение и др.)
 • Изготвяне на всякакви други договори, имащи за предмет недвижими имоти (договори за лизинг, договори за управление на недвижими имоти и др.)
 • Извършване на правни и финансови анализи във връзка с придобиване и разпореждане с недвижими имоти и детайлна проверка на собствеността
 • Извършване на правни и финансови анализи във връзка с учредяване, придобиване и разпореждане с ограничени вещни права върху недвижими имоти (право на строеж, право на ползване, сервитути и др.) и детайлна проверка на правата върху тях
 • Консултиране по всички аспекти на финансиране и инвестиране в недвижими имоти, управление и последващи продажби
 • Структуриране на портфолио от недвижими имоти, придобити с инвестиционна цел
 • Изготвяне на договори за строителство (включително договори по FIDIC, договори за изграждане на инфраструктурни обекти и др.); консултации по правни и регулаторни въпроси, касаещи строителството и устройственото планиране
 • Съдействие и представителство пред държавни и общински органи

ТРАНСПОРТ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в сферата на автомобилния, железопътния, въздушния и воден транспорт, както по отношение на пътнически, така и по отношение на товарни превози.
 
 
 

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/или товари
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения
 • Всякакви транспортни въпроси с международен елемент
 • Изготвяне и изменение на oбщи условия; извършване на преценка за съответсвие на общи условия с действащото законодателство
 • Участие в процедури по Закона за обществените поръчки / Закона за концесиите в областта на транспорта
 • Сключване на всякакви видове договори в областта на транспорта, включително договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Отговорност на превозвачи; Претенции на пътници спрямо превозвачи
 • Правата на пътници при отказан достъп на борда на самолет или отмяна / голямо закъснение на полети

ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в сферата на обществените поръчки, концесиите, търговете и конкурсите във всички техни етапи – подготвяме документи за участие в съответните процедури; извършваме анализ на проектите на договори; предоставяме консултации при сключване на договори; оказваме правно съдействие при оспорване на резултати от проведена процедура и др.

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Съдействие по отношение на възложители при изготвяне на документация за обществена поръчка (включително методиката за определяне на комплексната оценка, образци на документи и проект на договор)
 • Подпомагане на кандидати / участници при изготвяне и представяне на необходимите документи за участие
 • Съдействие при изготвяне на запитвания за разяснения до възложителя
 • Анализ на проекти на договори и съдействие по въпроси, свързани с изпълнението на договори за възлагане на обществена поръчка / концесия
 • Предприемане на извънсъдебни и/или съдебни действия във връзка с неизпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка / концесия
 • Обжалване на незаконосъобразни актове на възложител; обжалване на решения на Комисия за защита на конкуренцията
 • Изготвяне / изменение на документи за участие в търгове, конкурси и др., съобразно действащото законодателство и съответните изисквания на възложителя
 • Извършване на aнализи, проучване на добри практики и консултиране във връзка с участие в проекти по програми, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/

ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи за клиенти, с дейност в сферата на енергетиката, включително, но не само по отношение преценка за съответствие на енергийни проекти с приложимите нормативни изисквания; получаване на лицензии; сключване и изпълнение на договори; обжалване на административни актове и др.

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания
 • Придобиване на лицензии за търговия с електроенергия
 • Анализ на правния риск за проекти за електроцентрали с възобновяеми енергийни източници, включително при вятърни електроцентрали, фотоволтаични и водноелектрически централи
 • Придобиване на електрически централи и енергийни проекти: изготвяне на анализ на състоянието на проекта (due diligence), преговори, изготвяне на проекти на Договори за покупко-продажба (от страната на купувача или от страната на продавача) и подготовка на всички останали документи по прехвърлянето
 • Водене на преговори и изготвяне на проекти на договори за изграждане на електрически централи и Договори за експлоатация и поддръжка
 • Обжалване на административни актове пред компетентните административни органи и съдилища

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПРАВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Предоставяме консултации и оказваме съдействие във връзка с изпълнение задълженията на неизправни длъжници.
 
 
 
 

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Изготвяне на проекти на документи (уведомления, покани за доброволно плащане, нотариални покани и др.) с оглед постигане на доброволно изпълнение от страна на длъжника
 • Преговори и предоговаряне; медиация; изготвяне на проекти на споразумения за доброволно изпълнение
 • Предприемане на съдебни действия срещу неизправни длъжници (заповедно или/и исково производство) и процесуално представителство, включително против длъжници извън територията на Република България

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В случай на възникнали граждански, търговски и/или трудови спорове, извършваме медиация, както и процесуално представителство пред съд или арбитраж.

 

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Извънсъдебно разрешаване на спорове, в това число медиация (включително трансгранична медиация)
 • Процесуално представителство по граждански, трудови и търговски дела - заповедно и исково производство
 • Представителство в арбитражни производства, включително пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата

ДАНЪЧНО ПРАВО И СЧЕТОВОДСТВО

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства и пр. Допълнително, опитни експерти оказват съдействие по отношение на редица счетоводни и съпътстващи ги услуги.

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Подготовка на документи за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Извършване на регистрации по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически и юридически лица
 • Предоставяне на мнение относно ревизионни доклади и актове, както и подготовка на възражения и жалби по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
 • Оперативно счетоводство и изготвяне на финансови отчети съгласно Международните счетоводни стандарти или Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия
 • Изготвяне на ведомости за заплати и трудови досиета
 • Преглед и предоставяне на мнение относно достоверност на счетоводни записи и/или финансови отчети
 • Съдействие при избор на одитор и съдействие по време на одит

IT и ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в областта на IT и телекомуникациите, на електронната търговия както и по отношение на относимите права на интелектуална собственост (авторско право, патенти и др.).

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения
 • Преговори за договаряне и/или предоговаряне по сделки
 • Участие в процедури по Закона за обществените поръчки и сключване на договори в областта на IT и телекомуникационните услуги, включително договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Изпълнение / неизпълнение на договори за доставки / услуги в сферата на IT и телекомуникациите (създаване на системен и приложен софтуер; изграждане, свързванеи използване на мрежи и съоръжения и др.)
 • Правния режим на електронните изявления и документи; електронен подпис
 • Защита на лични данни

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Пълен набор от услуги в сферата на интелектуалната собственост, авторското право и сродните права, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни.
 

Вижте повече

Предоставяме правни услуги във връзка с:

 • Осигуряване защита на авторското право и сродните му права, включително авторското право върху компютърни програми, бази данни, графични оформления, музикални и др. защитени от закона произведения
 • Осигуряване защита на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни
 • Осигуряване регистрация на търговски марки и промишлени дизайни в Патентно ведомство на България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
 • Изготвяне, изменение, прекратяване, изпълнение и неизпълнение на договори за създаване и/или използване на обекти на интелектуална собственост
 • Представителство пред компетентните държавни органи, организациите за колективно управление на авторки права и др.


Мария ДанаиловаChambersМария Данаилова
Съдружник
maria.danailova@lawfirm.bg

plus359 893 434 891
Виж повече

Калоян ТодоровChambersКалоян Тодоров
Съдружник
kaloyan.todorov@lawfirm.bg

plus359 888 787 738
Виж повече

 

Анета СарафоваАнета Сарафова
Юрисконсулт
aneta.sarafova@lawfirm.bg

Виж повече

 

Ивайло ДанаиловИвайло Данаилов
Юрист
ivaylo.danailov@lawfirm.bg

Виж повече

 

Борис КръстевичБорис Кръстевич
Адвокат
boris.krastevich@lawfirm.bg

Виж повече

 

Деница ГеоргиеваДеница Георгиева
Адвокат
denitsa.georgieva@lawfirm.bg

Виж повече

 
За контакт

Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty

 

 

АДРЕС

София - 1407, бул. "Никола Й. Вапцаров" 53А
East Park Trade Centre

 

 

ТЕЛЕФОН И ФАКС

plus359 2 862 02 23