Please enable JS

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и Партньори"


 

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и Партньори" предоставя първокласни правни услуги на чуждестранни и местни дружества от публичния и частния сектор. Ние консултираме във всички сфери на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Имаме интензивен опит в различни индустрии и бизнес сектори.

 

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и Партньори” е дългогодишен регионален сътрудник на IFC и World Bank. От 2009 г. допринасяме към проекта Doing Business, като участваме в изготвянето на докладите за търговските договори и тяхното изпълнение, докладите за трудово и осигурително право, както и за регистрация на собствеността.

 

Всяка година, от периода 2014г. - 2020г., Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и Партньори” е отличавано от двете най-престижни международни класации за юристи и адвокатски дружества – Legal500 и Chambers&Partners.

През 2014 г. Legal 500 препоръча адвокатското дружество в сферата на Транспорта (включително корабоплаване), Публично частно партньорство и проекти, както и Недвижими имоти и строителство. Адвокатите Мария Данаилова и Калоян Тодоров бяха препоръчани като специалисти в своята юрисдикция. От 2015 г. до 2020г. имаме удоволствието не само отново да бъдем отличени, но и да бъдем препоръчани като лидери за България в сферата на транспорта, а за останалите сфери сме в първите три челни позиции.

Другата престижна класация Chambers&Partners ни отличи шест последователни години (от 2014 до 2020г.) в трудовото право. Препоръчани са и Мария Данаилова и Калоян Тодоров, като водещи специалисти.

 

Екипът ни следи ежедневно за най-актуалното в сферата на бизнеса и правото. Актуалната информация е предимството, което дава възможност за стратегическо планиране и ориентация в по-динамичните бизнес сфери и индустрии. Предоставяме на клиентите навременни решения и стратегии, съобразени с бъдещите им плановете.


Заедно постигаме целите си

Нашият висок професионален стандарт и бизнес етика, ни позволяват да поддържаме отлични отношения с клиентите. Вярваме в значението на доверието и лоялността при изграждането на успешните бизнес отношения. Работим в близост с нашите клиенти, създавайки трайни връзки, базирани на уважение и сътрудничество.
 

Всичко, от което имате нужда на едно място

В резултат на интензивния опит и дългогодишните партньорства, можем да предложим на нашите клиенти широк спектър от услуги, включително да ръководим екип от експерти от различни области на проектна база. Доверявайки ни се, клиентите ни получават възможността за цялостно обслужване на своя бизнес.
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Предоставяме цялостно правно обслужване в сферата на търговското право, като също така консултираме, оказваме съдействие и изготвяме проекти на документи във връзка с отделни корпоративни въпроси – учредяване, промени в обстоятелствата, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества; сключване, изпълнение, изменение, прекратяване на търговски сделки и др.

ПРАВНИ СДЕЛКИ. ДОГОВОРИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи във връзка с провеждане на преговори; сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки (всякакви видове договори, включително такива, по които страна е публичен възложител, както и едностранни сделки); учредяване, изменение и прекратяване на обезпечения по граждански и търговски сделки и пр.

ТРУДОВО ПРАВО

Предоставяме консултации, изготвяме всички необходими документи и предлагаме съдействие по отношение на всякакви въпроси, уреждащи трудовоправните отношения между работодателя и работниците и служителите в съответното предприятие, включително изготвяне на вътрешни актове на работодателя (правила за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и др.), като съобразяваме специфичната дейност на съответното предприятие.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи във връзка с обследване правния статут на недвижими имоти и правото на собственост върху тях; придобиване и разпореждане с право на собственост върху недвижими имоти; учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти; както и във връзка с всякакви други видове сделки, имащи за предмет недвижими имоти.

ТРАНСПОРТ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в сферата на автомобилния, железопътния, въздушния и воден транспорт, както по отношение на пътнически, така и по отношение на товарни превози.

ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в сферата на обществените поръчки, концесиите, търговете и конкурсите във всички техни етапи – подготвяме документи за участие в съответните процедури; извършваме анализ на проектите на договори; предоставяме консултации при сключване на договори; оказваме правно съдействие при оспорване на резултати от проведена процедура и др.

ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи за клиенти, с дейност в сферата на енергетиката, включително, но не само по отношение преценка за съответствие на енергийни проекти с приложимите нормативни изисквания; получаване на лицензии; сключване и изпълнение на договори; обжалване на административни актове и др.

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПРАВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Предоставяме консултации и оказваме съдействие във връзка с изпълнение задълженията на неизправни длъжници.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В случай на възникнали граждански, търговски и/или трудови спорове, извършваме медиация, както и процесуално представителство пред съд или арбитраж.

ДАНЪЧНО ПРАВО И СЧЕТОВОДСТВО

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в сферата на данъчното право, включително във връзка с избягване на двойно данъчно облагане, извършване на данъчни регистрации, защита и представителство в ревизионни производства и пр. Допълнително, опитни експерти оказват съдействие по отношение на редица счетоводни и съпътстващи ги услуги.

IT и ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи в областта на IT и телекомуникациите, на електронната търговия, както и по отношение на относимите права на интелектуална собственост (авторско право, патенти и др.).

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Пълен набор от услуги в сферата на интелектуалната собственост, авторското право и сродните права, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни.


ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ