Please enable JS

Допълнението на Закона за железопътния транспорт въвежда правна уредба на електронната товарителница при вътрешни превози на товари в България. Когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът за вътрешен превоз на товари се счита за сключен от момента, в който превозвачът, след като приеме товара за превоз, удостовери чрез електронен подпис върху товарителницата приемането на товара. В тази връзка договорът за вътрешен превоз на товари е изпълнен в момента, в който получателят или упълномощено от него лице, след като получи товара, удостовери чрез подпис върху товарителницата получаването.

Електронната товарителница може да е разпечатан на хартиен носител. За да има доказателствена сила, разпечатката на електронната товарителница трябва да съдържа дата и час на разпечатване от използваната автоматизирана система, печат, подпис и заверка „вярно с оригинала“ на превозвача.

Въведена е дефиниция на „билет“, което определение включва и издаването на електронен билет като превозен документ.

Указ за обнародване на допълненията и измененията в Закона за железопътния транспорт: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101484

Считано от 22.12.2015 г. влязоха в сила изменения в Закона за пътищата (ЗП), с което бе въведена алтернатива на винетната такса, а именно такса за изминато разстояние (ТОЛ такса), която дава право на пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. За момента таксата се предвижда само по отношение на тежкотоварни автомобили и се очаква да се прилага след въвеждане на Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура, която включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ). ЕУЕСТ може да бъде предоставяна от доставчици, вписани в електронен регистър, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура”. Към момента няма информация за условията и реда за регистрация.

Съгласно измененията в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) шофьорите ще бъдат длъжни да предоставят при необходимост валиден документ (касова бележка, фактура), доказващ плащането на съответните такси (винетна такса, ТОЛ такса).

С Постановление на Министерски съвет от 17.11.2015 г. бяха увеличени цените на винетните стикери за моторните превозни средства. Съгласно приложените към законопроекта за изменение и допълнение на ЗП мотиви средствата необходими за поддръжка на републиканската пътна мрежа, които се събират от винетни такси, до момента на изменението не са били достатъчни, което съответно е наложило увеличението.