Please enable JS

Съгласно обявление на Агенцията по вписванията обяви, считано от 13.11.2015 г. агенцията е привела дейността си в съответствие с приетите през юли изменения и допълнения в Закона за търговския регистър. Агенцията по вписванията е въвела необходимите подобрения в системата на Търговския регистър, което позволява заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци да се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им. Допълнително, в случаите на открити нередовности по подадено заявление, Агенцията по вписванията вече ще изпраща указанията на електронната поща на заявителя (когато такава е посочена).

От 01.01.2016 г. влизат в сила правилата относно осъществяване на еСall повиквания през обществени наземни мобилни електронни съобщителни мрежи. С измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (обн. ДВ, БР. 8 от 2013 г.), се предвижда задължение за предприятията, предоставящи обществени мобилни наземни мрежи и/или услуги, да осигуряват техническа възможност за осъществяване на eCall повиквания от всяка точка на територията на Република България, при условие че там е осигурено покритие от най-малко една обществена мобилна наземна електронна съобщителна мрежа. Предприятията осигуряват преноса и маршрутизацията на eCall повикванията между бордовото оборудване на моторните превозни средства и съответния Център за приемане на спешни повиквания на дирекция "Национална система 112" на Министерството на вътрешните работи.

В края на миналата седмица Гърция с промяна в законодателството си е отменила въведения данък от 26 на сто, с който в страната се облагаха сделките с компании от България, където данъчното облагане е по-благоприятно.

Източник: ДНЕВНИК

С промяна на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България се въвежда улеснена процедура за издаване на писмено решение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец при следните кумулативни условия: работата да се отнася за длъжност от единична група професии от НКПД, включена в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти; чужденецът да притежава диплома за висше образование, която да се признава в България; трудовият договор да бъде сключен за срок не по-малък от 12 месеца и за брутно трудово възнаграждение, което е най-малко три пъти по-високо от средната работна заплата в България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключване на трудовия договор.

Първият Списък на професиите се утвърждава от министъра на труда и социалната политика до 31 януари 2016 г.

С Постановление № 163 от 29 юни 2015 година е приета Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.