Please enable JS

Считано от 3 януари 2017 г. в Търговския закон се въвежда нов вид квалифицирана писмена форма за някои търговски сделки и решения на дружествата с ограничена отговорност (ООД). Досега прехвърлянето на търговско предприятие (изцяло или частично) и прехвърлянето на дружествени дялове се извършваше с нотариална заверка на подписите на страните. Новата квалифицирана писмена форма за тези сделки е нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Тази нова квалифицирана писмена форма ще се прилага и за следните решения на общото събрание или на едноличния собственик на капитала на ООД: приемане и изключване на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; намаляване и увеличаване на капитала; избиране на управител; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Решенията по предходното изречение може да бъдат взети и с обикновена писмена форма, ако това е изрично предвидено в учредителния договор/акт на ООД.

legal 500 logo smallЗа втора поредна година адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" беше отличено като водещо в сферата на транспорта. Това ценно признание идва след години усилена работа и множество положителни оценки от нашите клиенти и партньори.

Директна връзка към класацията: http://www.legal500.com/c/bulgaria/transport-including-shipping

Legal500 ни препоръча и в категориите "Проекти" и "Недвижими имоти и строителство".

Директни връзки към класацията:  

http://www.legal500.com/c/bulgaria/projects-and-ppp

http://www.legal500.com/c/bulgaria/real-estate-and-construction

Clipboard02На 26.04.2016г. беше публикувана международната класация на Chambers & Partners.

За трета поредна година адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" беше отличено в сферата на трудовото право.

Директна връзка към класацията: http://www.chambersandpartners.com/45/23/editorial/7/1#22639650_editorial

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори” бе поканено и взе участие в семинара, организиран от JASPERS и UITP, провел се на 14.03.2016г., в Брюксел на тема: "Контрол на качеството на обществения транспорт".

Този закон определя: 1. националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 2. реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП); 3. специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на БФП; 4. правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

Средствата от ЕСИФ са тези от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България.

Договорите, които се сключват за отпускане на гореописаните средства, са административни договори и представляват индивидуални административни актове. Оттук следва и че възникналите спорове относно отпуснатите средства ще се решават пред административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс, което ще унифицира противоречивата практика за решаване на тези спорове до момента на влизане в сила на закона.