Please enable JS

През последните седмици много клиенти се обърнаха към нас във връзка с ДДС регистрацията на неперсонифицирани дружества, в които съдружник е ДДС регистрирано лице. Неперсонифицирано дружество е и дружеството по Закона за задълженията и договори. Този тип дружества са широко използвани при обществени поръки.

От началото на 2017г. влезе в сила изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, като ДДС регистрацията трябва да се направи в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, в което съдружник е ДДС регистрирано лице. По предходния режим, срокът за регистрация течеше от датата на регистрация в БУЛСТАТ регистъра, а не от датата за създаване на дружеството. Глобите за неспазване на визираното изискване започват от 500 лева.

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" (www.lawfirm.bg) е препоръчано от Legal 500 като едно от първите две адвокатски дружества в сферата на транспорта.

През изминалите седмици имахме удоволствието да консултираме водещ професионален клуб по електронни спортове. Беше предизвикателство да отговорим на нуждите на клиента в този бързо развиващ се спорт и среда.

За четвърта поредна година #Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” бе класирано на висока позиция в престижната класация Chambers and Partners в сферата на трудовото право. 

Считано от 3 януари 2017 г. в Търговския закон се въвежда нов вид квалифицирана писмена форма за някои търговски сделки и решения на дружествата с ограничена отговорност (ООД). Досега прехвърлянето на търговско предприятие (изцяло или частично) и прехвърлянето на дружествени дялове се извършваше с нотариална заверка на подписите на страните. Новата квалифицирана писмена форма за тези сделки е нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Тази нова квалифицирана писмена форма ще се прилага и за следните решения на общото събрание или на едноличния собственик на капитала на ООД: приемане и изключване на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; намаляване и увеличаване на капитала; избиране на управител; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Решенията по предходното изречение може да бъдат взети и с обикновена писмена форма, ако това е изрично предвидено в учредителния договор/акт на ООД.